Zápis Prezidia ČSKe 04/2017

12.10.2017

Přítomni: Ing. Jiří Boček, Slavomír Svoboda a Jaromír Musil

Zápis z jednání Prezidia ČSKe dne 27. 09. 2017

• Prezidiu byla zaslána dne 24.7.2017 žádost na zvážení odvolání KR ČSKe členem VV ČSKe Josefem Rajchertem

Prezidium zamítá předložený dokument k odvolání z funkce KR ČSKe jako neopodstatněnou.

• Prezidiu byla zaslána dne 27.7.2017 návrh na pozastavení a přepracování směrnice TMK 2017 obsahující připomínky Středočeského svazu karate, z.s. ke Směrnice TMK 2017 se žádostí o Vaše vyjádření.

Viceprezident pro ekonomiku Slavomír Svoboda vypracoval zprávu o této stížnosti, která byla předložena a diskutována na jednání.

Prezidium ve většině bodech souhlasí se směrnicí TMK, ale i přes tuto skutečnost se rozhodla zařadit do diskuze na zasedání Grémia ČSKe dne 20.10.2017, kde tato záležitost bude dořešena s komisí TMK a předsedy krajských svazů.

• Prezidiu byla zaslána dne 31.7.2017 ke schválení nominace rozhodčích na 2 polovinu roku 2017

Více-prezident pro sport Jaromír Musil elektronickou komunikací upozornil na skutečnost, že v dokumentu jsou uvedeny podklady, které jsou v rozporu s platnou směrnicí komise rozhodčích, která stále nebyla schválena a je nutné tuto nominaci opravit, aby odpovídala stávající směrnici KR ČSKe. Dne 5.9. 2017 byla KR ČSKe zaslána nová nominace.

Prezidium ČSKe schvaluje elektronickou komunikací navrženou nominaci rozhodčích s platností od 6.9.2017 a takto je uveřejněna na oficiálních stránkách svazu téhož dne.

• Prezidiu byly dále zaslány dne 31.7.2017 navržené další dokumenty ke schválení (Směrnice Komise rozhodčích a Kodex rozhodčích)

Prezidium po společné konzultaci provedlo nepatrné změny v této směrnici, které byli s komisí diskutovány na předchozí schůzce a v dokumentu chyběli.

Prezidium tento dokument konzultovala s KR ČSKe a navrhla dílčí doplnění a stylistické úpravy dokumentů. Prezidium ČSKe schvaluje v tomto znění směrnici rozhodčích a kodex rozhodčích s platností od 1.10.2017 do kdy komise rozhodčích zašle tento dokument na sekretariát, včetně těchto úprav a bude zveřejněn na webu svazu.

• Prezidiu byla zaslána dne 14.8.2017 žádost o schválení výjezdu rozhodčích na MS WKF (Tenerife) a žádost o registraci do systému WKF

Tato žádost byla schválena elektronickou formou dne 14.8.2017

Prezidium ČSKe schvaluje výjezd Marka Kubína na zkoušky rozhodčích MS WKF (Tenerife) na vlastní náklady. Byla provedena registrace ve stejný den.

• Prezidiu byla zaslána dne 22.8.2017 žádost o mimořádnou dotaci na přípravu a účast Adriany Crhonkové U21 kumite -50 kg a Martiny Šáchové Cadets kumite +54 kg na MS WKF 2018 na Tenerife

Tato žádost byla projednána s Ing. Ondřejem Musilem kontrolním orgánem VV ČSKe pro radu reprezentace a byla schválena podpora v následující výši.

Prezidium ČSKe schvaluje finanční podporu pro klub TJ Karate České Budějovice ve výši 46.500,- Kč, která bude použita na zabezpečení kontrolní soutěže pro výše jmenované závodníky. Vyčíslení částky vzniklo ze skutečných nákladů za výjezd a proplacení nákladů ve výši 100% pro závodnici Adrianu Crhonkovou a ve výši 50% pro Martinu Šáchovou. Sekretariát svazu zašle jmenovanému klubu smlouvu v uvedené výši.

• Prezidiu byl zaslán dne 11.9.2017 návrh závodníků pro Olympijský projekt, který obsahoval následující závodníky:

a. Skupina A – kategorie senioři

 1. Adriana Crhonková
 2. Veronika Mišková

b. Skupina B – kategorie U21

 1. Marek Řeřicha
 2. Zuzana Augustínová
 3. Matteo Tamborlani
 4. Tomáš Gabriel
 5. Monika Bürgerová
 6. Dominik Bartuška

c. Skupina C – kategorie junior

 1. Petr Podrábský
 2. Daniel Drábek
 3. Filip Černík
 4. Matěj Říha

Prezidium ČSKe schvaluje zařazení jmenovaných závodníků do Olympijského teamu a v navrhovaných programech pro tento tým bude použit koeficient rozsahu:

 • 100% zajištění a podpory pro skupinu A
 • 70% zajištění a podpory pro skupinu B
 • 30% zajištění a podpory pro skupinu C

• Prezidiu byla zaslána dne 13.9.2017 žádost o testování státní reprezentace vybraných členů užšího výběru státní reprezentace

Tato žádost byla projednána a na základě předložených materiálů má za to, že do testování na náklady svazu by měli být zařazeni převážně navržení závodníci do olympijského projektu. Ostatní jmenovaní musí usilovat o nominaci do olympijského projektu a musí být podporování svými domovskými kluby.

Prezidium ČSKe schvaluje 100% úhradu testování dle přiloženého dokumentu pro Olympijský tým. Ostatní jmenovaní budou zařazeni do testování na vlastní náklady. Rada reprezentace předloží Prezidium a managementu olympijského projektu výsledky a porovnání s ostatními olympijskými sporty.

• Prezidiu byla zaslána dne 18.9.2017 žádost o zařazení do aktivního sboru rozhodčího Dušana Hajmacha.

Tato žádost byla projednána s Komisí Rozhodčích, která zaslala vyjádření k výše jmenované záležitosti a neshledala nic v rozporu s činností komise rozhodčích. Jmenovaný dle vysvětlení komise rozhodčích vykazoval průměrné a podprůměrné výkony na soutěžích v hodnocení kontrolory ZP. Bohužel nebylo možné provedení nominace na soutěže v tomto roce, protože již byli navrženi jiní kandidáti pro výkon této funkce.

Opravný prostředek navržený prezidiem:
Komise rozhodčích doplní všechny vyřazené rozhodčí, kteří nemají nominaci na 2 pololetí, aby bylo známo, zda jednotlivý rozhodčí měli za uplynulý rok zařazení do sboru rozhodčích. Komise tuto novou nominaci uveřejní na stránkách svazu v nejbližším termínu.

• Prezidiu byla zaslána dne 22.9.2017 žádost o schválení termínového kalendáře soutěží ČSKe a jejich podpory pro rok 2018 pro Národní Poháry a žákovské nominační soutěže

Tato žádost byla projednána prezidiem a schválena v následujícím navržení a výši dotace na jednotlivé soutěže. Byla stanovena podmínka pro pořadatele, kterým může být pouze registrovaný krajský svaz.

Návrh kalendáře ČSKe pro rok 2018

Datum

Soutěž

Kategorie

Navrhovaný počet tatami

10.03.2018

1. kolo NP + liga

dorost, junioři, U21, senioři

6

19.05.2018

2. kolo NP + liga

dorost, junioři, U21, senioři

6

09.06.2018

1. kolo NP

žactvo

6

22.09.2018

3. kolo NP + liga

dorost, junioři, U21, senioři

6

06.10.2018

2. kolo NP

žactvo

6

17.11.2018

3. kolo NP

žactvo

6

8.-9.12.2018

MČR

všechny kategorie

6

Byla stanovena dotace na tyto turnaje pořadateli ve výši 50.000,- 1den/soutěže.

Předseda STK vypracuje pořadatelskou nabídku a podmínky na uvedené termíny. Tyto dokumenty budou zveřejněny na stránkách svazu. Do 20.10.2017 předloží STK návrh pořadatelů soutěží ke schválení prezidia ČSKe.

Finanční podpora pro pořádající kluby žákovských nominačních soutěže pro rok 2018 je stanovena na výši 10.000,- na soutěž. Komise STK předloží návrh soutěží zařazených do této kategorie v rozsahu max. 5 soutěží. Tyto soutěže nesmí být v rozporu s pravidly WKF a odpovídat kategoriím ČSKe pro nominaci.

• Prezidiu byla zaslána dne 22.9.2017 komisi STK žádost o navýšení dotace pro NP dorostu, juniorů, U21 a Seniorů konaný v Praze dne 11.11.2017

Prezidium ČSKe neschvaluje navýšení rozpočtu na pořádání NP v Praze o 10.000,- Kč.

• Navržený termín pro Grémium ČSKe za účasti krajských předsedů a odborných komisí Vzhledem ke skutečnosti požadavků VH ČSKe navrhuje prezidium stanovení schůzky s předsedy krajských svazů a odborných komisí, kde bude jednáno o nových stanovách a rozvoje karate v době olympijského cyklu v ČR.

Prezidium ČSKe schvaluje navržený termín pro Grémium na den 20.10.2017 v Brně, Hotel Avanti za účasti všech členů VV ČSKe (včetně prezidia) a předsedů odborných komisí. Dále pak z každého kraje předseda + 1 osoba.

Celkový počet osob cca 40 osob. Vice-prezident pro sport předloží návrh pozvánky, který bude rozeslán na předsedy krajských svazů a odborné komise.

• Prezidiu byla předložena konečná varianta losovacího systému pro krajské svazy a žádost o úhradu nákladů na úpravu systému

Prezidium ČSKe schvaluje úhradu nákladů na přepracování a provoz systému ve výši 20.000,- za losovací systém a zpracování výsledků. Tento systém bude představen na Grémiu ČSKe krajským svazům za stanovený poplatek. Systém běží na serveru www.karate-draw.cz

• Předložení nominace na MSJ WKF 2017 Tenerife a náklady výjezdu na tuto soutěž

Tato žádost byla schválena elektronickou formou dne 1.9.2017

Prezidium ČSKe schvaluje předloženou nominaci a úhradu nákladů za výjezd státní reprezentace na MSJ WKF na Tenerife ve dnech 26. – 29. 10. 2017.

• Předložen návrh cen pro MČR
Sekretariát svazu zaslal návrh a rozsah cen na MČR 2017. (Poháry, medaile a diplomy)

Prezidium ČSKe schvaluje navržený rozsah cen pro MČR. Ukládá sekretariátu ve spolupráci s STK předložení počtů a cenové nabídky na tyto ceny.

• Byl předložen návrh na neprodlené dokončení databáze ČUBU s evidenci TRENÉRŮ, ROZHODČÍCH A REPREZENTACE

Bylo přislíbeno dokončení těchto prací do konce roku 2017 přímo od pana Jiřího Mulače, správce databáze.

• Vice-prezident pro ekonomiku vznesl dotaz na stav jednání mezi JmSKe a JSK ČSKe o přidělení licence sportovní autority a dohody mezi těmito svazy na území JMK.

Prezident svazu Ing. Jiří Boček informoval o situaci na území JMK. Smlouva stále nebyla dojednána, ale je v jednání dohoda obou svazů a dokončení této situace.

Prezidium ČSKe pověřuje prezidenta svazu Ing. Jiřího Bočka k dořešení této situace a informování prezidia nejpozději do 20.10.2017 na Odborném grémiu.

• Předseda komise TMK předložil požadavek o proplacení nákladů za komisi
Sekretariát svazu předložil soupis dokladů k proplacení.

Prezidium ČSKe schvaluje proplacení nákladů dle soupisu nákladů předložený sekretariátem pro komisi TMK ve výši 20.000,- Kč.

• Vice-prezident pro ekonomiku předložil úpravy ekonomické směrnice
Byly doplněny úpravy a doplnění v ekonomické směrnici. Zejména poplatek za losovací systém, poplatek za evidenci STV jinou organizací a jiné,

Prezidium ČSKe schvaluje navržené úpravy ekonomické směrnice 01/2017 označenou jako verze 2.


   Zodpovědná osoba a Autor článku: Jaromír Musil

---

Uveřejněno v Rubrikách: ,