Zápis ze zasedání ČOV

22.1.2009

Smetanův sál, Opletalova 29, Praha 1
Dnes, 14.ledna 2009 se v Praze konalo volební plenární zasedání Českého Olympijského výboru. Karate, jako sportovní svaz uznaný MOV byl také při tom.
Program:

 • Zahájení a schválení programu
 • Předání cen MOV Sport a komunita a Sport a mládež
 • Předání ceny J.Gutha-Jarkovského za rok 2008 – Barbora Špotáková
 • Volba volební, mandátové a návrhové komise
 • Schválení návrhu jednacího a volebního řádu
 • Kontrola úkolů z minulého zasedání
 • Hodnocení účasti české výpravy na Hrách XXIX Olympiády v Pekingu

Přednesl místopř.pro sport Doc. Dvořák
Diskuse

 • Návrh antidopingového programu ČOV
 • Zpráva o činnosti ČOV v období 2005–2008
 • Zpráva o hospodaření ČOV v období 2005–2008
 • Zpráva revizní komise ČOV
 • Diskuse k předneseným zprávám
 • Volba předsedy, místopředsedů, členů VV ČOV, revizní komise, rozhodčí komise pro období 2009–2012
 • Vyhlášení výsledků voleb
 • Různé
 • Usnesení
 • Závěr

Dle programu zasedání probíhalo jednání klidně a podle plánu. Přednesené zprávy o činnosti ČOV, hodnocení účasti české výpravy na OH 2008 a zpráva o hospodaření byly přijaty pozitivně a schváleny.
Velkému mediálnímu zájmu se těšila očekávaná volba nového místopředsedy ČOV pro ekonomiku, kdy pod kontrolou televizních kamer dopadla volba následovně:
Volby předsednictva:

1. Předseda ČOV Milan Jirásek

2. Místopředseda ČOV pro sport František Dvořák
3. Místopředseda ČOV Jiří Kejval pro ekonomiku a marketing
4. Místopředseda ČOV pro olympismus Josef Dovalil
Jména ostatních jedenácti členů VV ČOV jsou dostupná na internetových stránkách výboru.
V průběhu dopoledního jednání proběhla i schůzka předsedy ČSKe Jiřího Bočka se členem MOV panem Janem Železným o jeho případné podpoře sportu karate ve volbách MOV jako nového sportu na program LOH.
Zapsal:
Ing.Jiří Boček
Předseda ČSKe


   Zodpovědná osoba a Autor článku: Ing. Jiří Boček, MBA

---

Uveřejněno v Rubrikách: ,