Zápis z jednání prezidia 02/2017

29.5.2017

Body z jednání prezidia ČSKe 02 – 05/2017


  • Prezidium ČSKe schválilo svolání odborného grémia na měsíc září, říjen. (Odborné grémium bude složeno z VV ČSKe, odborných komisí ČSKe, předsedů krajských svazů a 1-2 jimi navržené kandidáty.)
    • Tématem odborného grémia bude změny v olympijském cyklu do roku 2020,
    • úprava národních pravidel karate,
    • změny a návrhy pro práci s mládeží a seniory,
    • podpora olympijského teamu
    • soutěže pro přípravky
    • a návrhy změn stanov ČSKe
  • Prezidium ČSKe neschvaluje předložené materiály KR (směrnice a metodické pokyny) a žádá oponenturu této směrnice při příštím jednání prezidia za účasti všech členů KR a kontrolního úseku – člena VV ČSKe.
  • Prezidium ČSKe neschvaluje předložené materiály KR (pravidla pro žáky) z důvodu nepřijatelných změn v těsné blízkosti startu žákovských soutěží. Prezidium ČSKe má za to, že této problematice by mělo být věnováno více času a projednáno s krajskými svazy a odbornými komisemi. Vice-prezident pro sport Jaromír Musil zajistí podklady pro tvorbu nových pravidel pro žáky a jiné doplňkové soutěže. Toto bude projednáno na odborném grémiu s členskou základnou.
  • Prezidium ČSKe schválilo prodloužení platných pravidel pro žákovské kategorie schválené v roce 2016 pro rok 2017 než budou stanovena nová pravidla a nové dodatky. Jedná se o:
    • Zápasiště pro kategorii žactva se upravuje na 7 × 7 metrů.
    • Pravidla pro kata:
      • mladší žáci 7-9 let mohou kata 2x opakovat,
      • starší žáci 10-11 let mohou kata 1x opakovat,
      • starší žáci 12-13 nemohou opakovat kata,
      • v soutěži KATA TEAM kategorie žactvo se řídí pravidly pro soutěž:
        • "KATA TEAM ML. ŽÁCI 7-10" dle pravidel kata mladšího žactva 7-9 let a
        • "KATA TEAM ST. ŽÁCI 11-13" dle pravidel kata staršího žactva 10-11 let,
      • BUNKAI bude předvedena pouze ve finálovém souboji v kategorii starších žáků(žákyň). U maldších žáků se BUNKAI neprovádí.
    • Všechny žákovské kategorie se řídí pravidly pro dorostenecké kategorie. Suspenzory jsou povoleny, ale musí být schváleny WKF.
    • Rozhodování disciplíny kumite žákovských kategorií soutěží ČSKe:
      • Dva soudci v rozích tatami signalizují předepsanými gesty všechny situace, které si zasluhují pozornost rozhodčího, pohybujícího se v protilehlé části tatami. Jedná se, jak o bodovatelné techniky, tak o chování kategorie I. nebo II.
      • Rozhodčí je povinen, mimo ostatní standardní situace, zastavit zápas v případě shody názorů dvou ze tří zúčastněných rozhodčích/soudců.
      • Při zastavení zápasu signalizuje svůj důvod zastavení zápasu a nabízí své hodnocení. Při vyhlašování verdiktu postupuje v matematické shodě. Nemůže vyhlašovat verdikt pouze na základě svého mínění nebo proti shodnému mínění soudců.
      • V případě shody, avšak bodové nerovnosti, postupuje při vyhlašování bodů, penalizací a trestů ve shodě s platnými pravidly (nižší hodnocení).
      • V rozhodnutí zápasu na Hantei rozhoduje prostá většina.
      • Kategorie žactva doba zápasu je stanovena na 1 minutu a 30 sekund.
    • Na soutěžích dotovaných nebo pod záštitou ČSKe je možné používat schválené chrániče od domácích výrobců a dodavatelů. (Např. Kaze, Kwon, Hayashi, Kamikaze a jiné).
    • Na soutěžích ČSKe nejsou finálové obleky pro kouče (muže i ženy) povinné.
    • Chrániče trupu jsou pro všechny kategorie doporučeny.
    • Použití státního znaku je povoleno pouze užšímu výběru státní reprezentace ČSKe, zejména účastníkům ME/MS posledních šampionátů. O seznamu užším výběru státní reprezentace informuje usek reprezentace úsek STK, který označí v losovacím systému takové závodníky znakem ®
    • Soutěže U21 kumite – úprava délky času na 2 min.
  • Prezidium ČSKe schválilo rozšíření podpory pro ODM 2017 v rozsahu zajištění velkoplošné TV 4×3 m a streamu (videa) na této akci ve spolupráci s ČUBU (Michal Kopecký) a zajištění odvysílání reportáže z ODM karate v ČT.
  • Prezidium ČSKe schválila proplacení nákladů za 1. pololetí pro Radu státní reprezentace.
  • Prezidium ČSKe konstatovalo že vedení státní reprezentace stále nepředložila návrh Olympijského projektu a pověřila Vice-prezidenta pro sport svolat schůzku s radou reprezentací za účasti kontrolního úseku člena VV ČSKe na příští jednání Prezidia ČSKe.
  • Prezidium ČSKe projednal výsledek jednání mezi JmSKe a JSK ČSKe. Oba svazy předložili smlouvy vzájemné spolupráce. Ve smlouve mezi JmSKe a ČSKe se vyskytují nesrovnalosti a body v rozporu se stanovy a směrnicemi ČSKe a proto bude tato smlouva připomínkována a dořešena v nejbližším možném termínu.
  • Prezidium ČSKe schvaluje od září 2017 zavedení kontroly minimálního STV pro účast na soutěžích ČSKe, které bude nastaveno při registraci v systému ČUBU a to na všech soutěží pod hlavičkou ČSKe.


 


   Zodpovědná osoba a Autor článku: Jaromír Musil

---

Uveřejněno v Rubrikách: ,