Zápis z jednání prezidia 03/2017

*Přítomni:* Ing. Jiří Boček, Slavomír Svoboda a Jaromír Musil
*Hosté:* Marek Kubín, Petra Piskačová, Miroslav Hýsek, Iva Keslová, Ondřej Musil

============================

h2. Zápis z jednání Prezidia ČSKe dne 22. 06. 2017

* Prezidium zahájilo jednání s Komisí rozhodčích. Bohužel bylo konstatováno, že za komisi rozhodčích se zúčastnil pouze Marek Kubín, předseda KR ČSKe. Ostatní členové a kontrolní člen VV byli omluveni přede.

*Vice-prezident pro sport předložil KR ČSKe nedostatky ve směrnici KR ČSKe s žádostí o dopracování a zaslání nejpozději do 31.7.2017, aby mohla být schválena. Jako jediná komise nemá schválenou směrnici pro činnost.*

* Prezidiu byla předložena stížnost a žádost o odškodnění pana Hajmacha na zrušení nominace bez informování prostřednictvím internetu nebo prostřednictvím E-mailové komunikace.

Komise rozhodčích na základě dostupných důkazů a šetření rozhodla že se stížnost *zamítá* jako neopodstatněná. Nominace byla zveřejněna jako předběžná.

*Prezidium ČSKe v rámci urovnání vztahů rozhodla přiznat odměnu za nominaci ve výši nominovaného soudce na turnaj 2400,- Kč z rozpočtu KR ČSKe. Komise rozhodčích o této skutečnosti informuje sekretariát ČSKe, který celou záležitost ukončí převodem na účet uvedený ve stížnosti.*

*Doporučení:* Všechny nominace označit jako předběžné, konečnou nominaci vždy zveřejnit 7 dní před turnajem formou informace jako součást informací o průběhu turnaje.

*Prezidium ČSKe žádá o předložení předběžné nominace rozhodčích na druhé pololetí roku 2017, jako předběžnou a tato bude zveřejněna na webu svazu. A to nejpozději do 31.7.2017.*

* Prezidium zahájilo jednání s Radou reprezentace ve věcech Olympijského projektu. Byli přítomni všichni členové RR ČSKe a člen VV ČSKe Ing. Ondřej Musil, PhD.

Rada reprezentace přednesla návrh Olympijského projektu, který zaslala ve stručném obsah e-mailem dne 19.6.2017 a dále doplnila tento projekt i o závodníky, který byl zaslán na prezidium dne 21.6.2017.

Prezidium konstatovalo, že tento projekt je nedokončený a pouze obsahový. Bylo očekáváno konkrétní předložení postupu, jak zabezpečit karate na Olympiádě v TOKYU 2020.

Na tuto skutečnost reagovala rada reprezentace, že měl tento projekt být zahájen již dříve a že by bylo vhodné se zapojením více členů do tohoto projektu např. manažér projektu, ekonom projektu a koordinátor. Rada reprezentace zajistí tréninkové zabezpečení a jiné v tomto projektu.

*Prezidium ČSKe navrhlo vytvoření managementu olympijského projektu ve složení Ing. Ondřej Musil, Ph.D. a Viceprezident pro ekonomiku Slavomír Svoboda, který dopracuje tento projekt s externími pracovníky z FTVS a jinými experty a zašle tento projekt s úkoly RR ČSKe do 31.7.2017*

*Rada reprezentace ČSKe předloží neprodleně návrh dvou zařazených závodníků a jednoho trenéra pro zahájení olympijského projektu.*

* Radou reprezentace přeložila žádost o zařazení do rozpočtu a pozvání Národního trenéra Ázerbájdžánu a jednoho závodníka na mládežnický Camp.

Rada reprezentace by ráda pozvala do ČR trenér státní reprezentace AZE KHUDAVERDIYEV SHAHIN a SHAHIN ATOMOV medailista z MS a ME. Navržený termín byl termín YOUTH KARATE CAMP jako jediný možný pro obě strany. V případě, že se tato spolupráce osvědčí může být zahájena užší spolupráce i s Olympijským projektem.

*Prezidium schvaluje uspořádání soustředění a ukládá RR ČSKe zaslání podrobného materiálu i s rozpočtem akce, která by neměla přesáhnout 100.000,- Kč včetně nákladů na odměny.*

* Prezidium ČSKe pokračovalo v jednání za účasti pouze členů PR v dalších bodech bylo schváleno následující:

** Na ODM 2017 v Brně bude zabezpečen Stream ze soutěže prostřednictvím ČSKe. Pověřená osoba k tomuto je Michal Kopecký, který zabezpečí tento stream na náklady svazu.

*Prezidium schvaluje zabezpečení streamu na ODM 2017 v Brně ve dnech 26.-27.6.2017 na hale TJ Tesla Brno*

** Prezidium ČSKe navrhuje složení SCM karate pro rok 2017 v tomto rozdělení:

### SCM Liberec (Petra Piskačová)
### SCM Brno (Jaromír Musil)
### SCM Praha (Iva Keslová a Karel Kesl)
### SCM České Budějovice (Míra Hýsek)

*Prezidium schvaluje zřízení uvedených SCM karate s rozdělením dotace ve výši. 100.000,- na každé SCM. Tato částka bude upřesněna po schválení rozpočtu a stanovení výše dotace z MŠMT*

** Jako společné soustředění SCM bylo navrženo soustředění Youth Karate Camp 2017 ve dnech od 16.-23.7.2017 v Drahoníně

*Prezidium schvaluje soustředění YOUTH KARATE CAMP jako SCM soustředění s finanční podporou ve výši 110.000,- Kč.*