Info Presidenta ČSKe

Členské základně
Českého svazu karate

Věc:  Definitivní vyjádření ke vztahu WKF v. WKC a WUKF

Vážení,
před dvěma týdny jsme měli možnost si přečíst text „Několik poznámek ke vztahu WKF v. WKC a WUKF“, který poněkud opožděně reaguje na události porušení stanov WKF některými reprezentanty ČSKe před MS seniorů v Bělehradě koncem října 2010, zjevně ve snaze nesprávně ujistit případné další naše členy v tom, že jejich konání je správné a ovládnout situaci před pořádáním MS WKC.
Po tuto dobu šesti měsíců se ale dalo přátelsky jednat, případně zvolit společnou rozumnou kompromisní strategii. Bohužel tomu tak není a nyní jsem nucen v neobvykle krátké lhůtě odpovědět a vysvětlit poměrně složitou právní problematiku. Mým cílem je ale odpovědět tak, aby náš spor nikterak neohrozil zdárné organizační přípravy na světový šampionát v Liberci, ke kterému přeji organizátorům a všem, kteří se na přípravě podílí hodně úspěchů. Nicméně na druhé straně toto nesmí omezit činnost Českého svazu karate do budoucnosti.

Nyní několik argumentů renomované právní kanceláře, kterou jsem požádal o právní rozbor předloženého materiálu: (uvádím v krátkosti, ucelené materiály najdete přílohou).

Fyzická osoba se stává členem občanského sdružení na základě svého svobodného projevu vůle směřujícího ke členství ve sdružení a současně při splnění podmínek nutných pro členství, resp. souhlasem orgánů sdružení s členstvím takové osoby.

Fyzická osoba tedy k  členství v občanském sdružení směřuje na základě svého svobodného rozhodnutí a je (a musí být) srozuměna s tím, že bude muset přijmout určité povinnosti vyplývající jí ze členství v občanském sdružení. Tyto povinnosti definují veškeré předpisy, jimiž se občanské sdružení řídí a v širším rámci i myšlenkové principy, na něž tyto předpisy, vzhledem k cílům činnosti družení směřují a v souladu s nimi, odkazují.

Ve vztahu k právnímu stanovisku předloženém předsedou disciplinární komise dne 26. 4 .2011, je možno konstatovat, že závěr disciplinární komise o tom, že ust. 21.9. platných stanov WKF je v rozporu s českým ústavněprávním předpisem, tj. s platnou  Listinou základních práv a svobod,
není správný!

Výklad provedený disciplinární komisí konstruující právní názor, že jakékoliv povinnosti stanovené jakýmkoliv vnitřním předpisem občanského sdružení či obdobného společenství fyzických osob jsou omezením základních lidských práv zaručených Listinou, by tak vedl ke zcela absurdnímu závěru o tom, že takové povinnosti jsou omezením základních lidských práv tedy, že vlastně jakékoliv občanské sdružení či společenství, které ukládá určité povinnosti či omezení svým členům,  omezuje lidská práva a svobody.  V takovém případě by s určitou mírou nadsázky za rozpor se základními lidskými právy mohla být považována např. již i povinnost člena platit členský příspěvek(!)  a je evidentní, že by takový výklad vedl k naprosté nefunkčnosti jakéhokoliv obdobného společenství osob a k naprosté jeho organizační anarchii.

Dále je nutno uvést, že osoba, která je členem jakéhokoliv občanského sdružení setrvává v něm po svém vstupu ve členství dobrovolně a je rovněž zcela na její vůli zda jako člen má v úmyslu ve sdružení setrvat nadále či nikoliv. Nelze tedy v žádném případě povinnosti uložené občanským sdružením vnímat ani takto následně jako omezení základních lidských práv, protože ze sdružení může jeho člen rovněž kdykoliv vystoupit.

Je tedy možno konstatovat, že z pohledu platného práva, je startování v soutěžích WKC či WUKF  je v rozporu povinnostmi člena WKF a tedy i v rozporu s povinnostmi člena Českého svazu karate se všemi důsledky, které z  porušení povinnosti člena občanského sdružení vyplývají z jeho stanov včetně případných sankcí.

… je zřejmé, že povinnost člena nestartovat na akcích pořádaných v rámci WKC je zcela jasně stanovena v ust. 21. 9. platných stanov WKF. V návaznosti na shora uvedené je potřeba konstatovat, že zásady Českého svazu karate vyplývají především ze zásady myšlenkových principů a ideových východisek, jimiž se řídí WKF.

I když tedy není nějaký institut doslova recipován ve stanovách ČSKe, potom i tak je pro ČSKe závazným, a to především na základě ust. § 1 odst. 7 Stanov Českého svazu karate schválených dne 26. 6 .2007, jimiž se na pravidla a cíle WKF odkazuje.

Právní kancelář, která vypracovala předmětný posudek (přílohou) byla vybrána čistě náhodně a pracovala s materiály veřejně dostupnými (stanovy WKF, ČSKe, připomínky p.R.Musila, atd.).
Dále bych rád poukázal na to, že velké světové sportovní federace řeší předmětnou situaci velmi podobně a znovu opakuji, kritika WKF případně ČSKe bez podrobné znalosti věci je chybná. Níže uvádím několik bodů či částí stanov světových Olympijských federací, včetně odkazů na jejich internetové stránky pro možnost Vaší kontroly (namísto falešných spekulací si mohli neseriozní kritici sami ověřit stav věcí) :

ŠERM
www.fie.ch
1.2.6
a)  Žádný tým ani závodník z členské federace nemá právo účastnit se jakékoli soutěže organizované nečlenskou zemí nebo "konfederací", která není uznávána F.I.E. a naopak.
b) Všichni členové členských federací mají zakázáno účastnit se soutěží nebo akcí pořádaných jednotlivcem nebo subjektem, který není uznáván národní federací v jejich zemi, pokud nebyly takové soutěže nebo akce výslovně schváleny toutéž federací.

STŘELECTVÍ
www.issf-sports.org
1.3.7 Členové nesmí patřit do a nesmí se účastnit šampionátů jiných kontinentálních nebo mezinárodních střeleckých sdružení, které zahrnují události definované v Nařízeních ISSF, s výjimkou případů, které ISSF povolí.
1.3.15.1 Člen může být vyloučen, pokud  ISSF podle názoru Správní rady lépe dosáhne jakéhokoli ze svých cílů vyloučením člena;
1.3.15.2 Člen může být vyloučen z federace za jednání, které je v rozporu s Ústavou nebo s Obecnými předpisy.

ZÁPAS
www.fila-wrestling.com
Národní federace (a jejich přidružené sportovní kluby) se mohou účastnit pouze soutěží organizovaných Federacemi přidruženými nebo přičleněnými k FILA.
Národní federace (nebo některý z jejích klubů), která poruší tuto zásadu a umožní některému ze svých členů (zápasník, rozhodčí, trenér, vedoucí), který byl vyloučen ze strany FILA, účast na mezinárodní soutěži, bude mít zákaz účasti na mezinárodních soutěžích a bude muset ve prospěch FILA uhradit pokutu v rozmezí 2 000,- až 50 000,- SFR.
Článek 34 – Obecný zákaz
Přidružené federace FILA nesmí udržovat nespecifikovaný sportovní vztah s vyloučenou nebo vyhoštěnou Národní federací, a taková federace nesmí organizovat mezinárodní soutěže ani vysílat své závodníky do mezinárodních soutěží.

PLAVÁNÍ
www.fina.org
OP 4 NEDOVOLENÉ VZTAHY
Obecná pravidla
OP 4.1 Žádný přidružený člen nebude mít žádný druh vztahu s nepřidruženým nebo vyloučeným subjektem.
OP 4.2 Výměna závodníků, správců, ředitelů, rozhodčích, představitelů, trenérů, koučů atd. s nepřidruženými nebo vyloučenými subjekty je nepřípustná.
OP 4.3 Pořádání prezentací a/nebo výstav, seminářů, školení, soutěží atp. s nepřidruženými nebo vyloučenými subjekty je nepřípustné.

BOX
www.aiba.org
8.3 Národní federace nemůže být přidružena ani nemůže být uznávána žádnou profesionální organizací nebo orgánem ani jakoukoli jinou světovou, kontinentální nebo mezinárodní federací či asociací boxu, než je World Series of Boxing. Neplatí to pro Národní federace, které již k datu, kdy tyto Stanovy vstoupí v platnost, budou mít existující profesionální program. Nové žádosti o přípravu nového profesionálního programu podané k datu nebo po datu vstoupení těchto Stanov v platnost, nebudou přijímány.
17.2 Ostatní Národní federace nesmí udržovat žádné sportovní kontakty ani žádné AIBA obchodní vztahy s vyloučenou Národní federací. Každé Národní federaci, která poruší tento článek 17.2, bude uložen postih v souladu s Disciplinárním řádem.

LYŽOVÁNÍ
www.fisski.ch
8. Povinnosti členských asociací 
8.2 Žádná Členská asociace ani její člen není oprávněn účastnit se mezinárodních lyžařských soutěží, přijímat ceny nebo odměny za takové soutěže, pokud nejsou schváleny FIS.

GYMNASTIKA
www.fig-gymnastics.org
35.3 Soutěže mezi federacemi a povinnosti federací  
Federace mohou organizovat soutěže mezi sebou v souladu se Stanovami a Předpisy FIG. Gymnasté ani rozhodčí federace se nicméně nesmějí účastnit soutěží nebo exhibicí ve sféře aktivity jiné federace bez předchozího souhlasu zúčastněných federací a bez souhlasu federace, která akci pořádá. Obdobně, účast gymnastů nebo rozhodčích federace na akci organizované jiným orgánem než federací vyžaduje předchozí souhlas každé zúčastněné federace.

CYKLISTIKA
www.uci.ch
Článek 12
Federace, která se připojí jako soutěžní unie či asociace, nebo orgán deklarovaný jako takový Řídícím výborem nebo Kongresem, bude automaticky vyloučen, pokud odmítne vzdát se tohoto jiného členství do jednoho měsíce od okamžiku, kdy mu bude od Řídícího výboru doručeno oznámení v tomto smyslu.

Že by epidemie porušování lidských práv sportovců v Olympijském hnutí?, ne, pouze oprávněné, důsledné a legitimní požadavky světových federací.  

Ještě několik slov ke sporu Slovenského svazu karate vs. WKF:
Ke konečnému rozhodnutí soudu v neprospěch WKF nebyl pro soudní tribunál důvodem bod 21.9.stanov WKF !!!, ale absence opravných prostředků ve stanovách, díky nim by se mohla slovenská strana odvolat proti vyloučení k jinému orgánu (což by i tak vedlo k suspendaci). Proto od té doby doznaly WKF stanovy několika změn právě v těchto bodech a případné další spory jsou pouhou ztrátou času a finančních prostředků. Navíc dnes Slovenský svaz pravidla WKF bezezbytku dodržuje.
Při hlubším zamyšlení se nad opravdovým vítězem sporu musím konstatovat, že vynaložení obrovských finančních prostředků, ztráta dvou let suspendací, a to vše k tomu, aby vyloučený člen WKF mohl být znovu přijat za řádného člena, se spíše jedná o Pyrrhovo vítězství.  

Dále prosím přijměte doporučení k prostudování materiálu, který popisuje obdobnou problematiku národního svazu karate ve Skotsku (Scottish Karate Governing Body „SKGB“), vůči jeho členu KUGB Scotland (obdobná argumentace jako v našem případě) nezávislou právní kanceláří McClure Naismith před dvěma lety (přílohou) jasně ve prospěch SKGB a WKF.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že předložená fakta považuji tak jako zbývajících 181 národních federací sdružených ve WKF za dostatečná pro dodržování stanov WKF.

Prosím ty naše členy, kteří nechtějí pochopit předložená fakta, aby alespoň neprávem neútočili na vedení ČSKe které WKF stanovy netvořilo, ale obrátili se přímo na ČOV, Evropskou unii, nebo jinou vyšší instituci se svojí žádostí.  

Ing.Jiří Boček
předseda ČSKe

V Brně, dne 13. 5. 2011

Přílohy:

  1. Několik poznámek ke vztahu WKF v. WKC a WUKF;  Robert Musil, Jablonec n.Nisou 26.4.2011
  2. Právní rozbor povinností člena Českého svazu karate ve vztahu k jeho možným aktivitám v rámci  WKC či WUKF; JUDr. Hušek René, Brno, 13.5.2011 
  3. Stanovy Olympijských sportů – výňatky ze stanov světových federací – jejich podobnosti se článkem WKF 21.9.
  4. McClure Naismith Solicitors – právní kancelář Skotsko – Zastavení členství KUGB Scotland v SKGB
  5. SKGB.pdf ; originální forma vyjádření právní kanceláře McClure Naismith (anglicky)

ke stažení Vyjádření.pdf