Školení trenérů I.třídy na FTVS

Vážení sportovní přátelé,

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen FTVS) připravuje ve školním roce 2011/2012 další běh Trenérské školy pro trenéry různých sportovních svazů a občanských sdružení.
Jedná se o nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví. Na závěr úspěšného studia získá frekventant osvědčení ve čtyřech jazykových mutacích vč. vysvědčení, jehož platnost lze uplatnit i v zahraničí. Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu.

*FTVS stanovuje pro přijetí tyto podmínky:*

– ukončené středoškolské vzdělání – m a t u r i t a ( vysvědčení ověřené notářem )
– druhá nejvyšší trenérská kvalifikace v daném sportovním odvětví (licence B, II. tř.)
včetně „ Osvědčení “ trenérské licence ( B, II.tř. ).
O formě a způsobu výběrového řízení rozhoduje sportovní svaz či občanské sdružení podle svých vlastních kriterií, zvyklostí a možností, a je garantem výběrového řízení.

*E k o n o m i c k é p o d m í n k y:*

Školné je stanoveno ve výši 8 900,- Kč za každý školní rok. Je v přímé pravomoci příslušného sportovního svazu či občanského sdružení, zda přispěje posluchači na studium a jaká kriteria si pro příspěvek určí (po úspěšném absolvování studia apod.). Posluchač studuje na své náklady. Vedle základního poplatku, který student hradí vždy před zahájením 1. a 2. ročníku školy, hradí si student cestovné, ubytování, stravné, odbornou literaturu a veškeré náklady na kurz specializace.
Z ekonomického hlediska s ohledem na náklady za specializaci je nutno, aby minimální počet posluchačů z jednoho sportovního odvětví byl alespoň 8 osob.
V případě menšího počtu posluchačů je nutné, aby celá problematika úhrady specializace a kurzu byla dohodnuta před otevřením oboru na Centru CŽV a služeb FTVS UK spolu se zástupci sportovního svazu (občanského sdružení).

*Přihlášky zasílejte na adresu:*

*Případní zájemci prosím zaslat přihlášku na e-mail tmk@czechkarate.cz (jméno, přijmení, datum narození, adresa, telefon a e-mail)*

Žádáme sportovní svazy ( občanské sdružení ), aby v přihlášce bylo uvedeno: celé jméno, tituly, datum narození, platná adresa a informace o výše uvedených podmínkách ukončeného středoškolského vzdělání a druhé nejvyšší trenérské kvalifikace, včetně „Osvědčení „.

Termín uzávěrky přihlášek:

30. června 2011 – prosíme o dodržení termínu

Po tomto datu bude nutno dohodnout veškeré formy spolupráce (včetně finančního krytí při menším počtu studentů) mezi oběma zainteresovanými stranami. Toto vše pak bude stvrzeno sportovními svazy ( občanským sdružením ) a FTVS dokumentem „Dohoda o spolupráci“.

Další podrobné informace najdou studenti na www.ftvs.cuni.cz – Trenérská škola

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

S přátelským pozdravem

PhDr. Karel Kovář Ph.D.
proděkan pro rozvoj

*Vyřizuje:*
Mgr. J. Ammer, Centrum CŽV a služeb FTVS UK
tel: 220 172 191, fax: 242 454 708
e – mail: ammer@ftvs.cuni.cz

ke stažení pozvánku z FTVS: pozvanka-ftvs-treneri-2011.pdf