školení trenérů I.třídy

Vážení sportovní přátelé,

.=
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen FTVS) připravuje ve školním roce 2010/2011 další běh Trenérské školy pro trenéry různých sportovních svazů a občanských sdružení.
Jedná se o nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví. Na závěr úspěšného studia získá frekventant osvědčení ve čtyřech jazykových mutacích vč. vysvědčení, jehož platnost lze uplatnit i v zahraničí. Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu.

FTVS stanovuje pro přijetí tyto podmínky:
=========================================

– ukončené středoškolské vzdělání – m a t u r i t a
– druhá nejvyšší trenérská kvalifikace v daném sportovním odvětví (licence B, II. tř.)
včetně „ Osvědčení “ trenérské licence ( B, II.tř. ).
O formě a způsobu výběrového řízení rozhoduje sportovní svaz či občanské sdružení podle svých vlastních kriterií, zvyklostí a možností, a je garantem výběrového řízení.

E k o n o m i c k é p o d m í n k y:
=====================================

.=
Školné je stanoveno ve výši 8 900,- Kč za každý školní rok. Je v přímé pravomoci příslušného sportovního svazu či občanského sdružení, zda přispěje posluchači na studium a jaká kriteria si pro příspěvek určí (po úspěšném absolvování studia apod.). Posluchač studuje na své náklady. Vedle základního poplatku, který student hradí vždy před zahájením 1. a 2. ročníku školy, hradí si student cestovné, ubytování, stravné, odbornou literaturu a veškeré náklady na kurz specializace.
Z ekonomického hlediska s ohledem na náklady za specializaci je nutno, aby minimální počet posluchačů z jednoho sportovního odvětví byl alespoň 8 osob.
V případě menšího počtu posluchačů je nutné, aby celá problematika úhrady specializace a kurzu byla dohodnuta před otevřením oboru na Centru CŽV a služeb FTVS UK spolu se zástupci sportovního svazu (občanského sdružení).

Termín uzávěrky přihlášek:
————————–
15. D U B N A 2010 – prosíme o dodržení termínu

Přihlášky zasílejte na adresu:
******************************
TMK – Jaromír MUSIL e-mail jaromir.musil@czechkarate.cz

Další podrobné informace najdou studenti na www.ftvs.cuni.cz – Trenérská škola