VIP Klub ČSKe

*Aktuální V.I.P. seznam Českého svazu karate*

*Preambule*

Čestný klub Českého svazu karate (dále jen ČSKe) je spolek občanů založený při národním svazu ČSKe, který sdružuje výjimečné jedince, kteří se zasloužili o rozvoj a popularitu karate. Jedná se zejména o bývalé závodníky, kteří dosáhli mimořádných sportovních výsledků, o karatisty, kteří významně přispěli k rozvoji karate v ČR v oblasti funkcionářské činnosti – trenér, předseda oddílu aj. Klub je složkou ČSKe, který plně respektuje a řídí se platnými stanovami.

*Kapitola I. – Základní ustanovení*

Klub ČSKe je zájmovou složkou národního svazu ČSKe a sdružuje fyzické osoby. Klubu působí na celém území ČR.

*Kapitola II. – Poslání a cíle*

Poslání klubu je sdružovat fyzické osoby, které se významnou měrou aktivně podílely na rozvoji karate. Klub má za cíl propagovat sportovní karate a dále aktivně svými připomínkami a poznatky k činnosti svazu zvyšovat jeho úroveň. Zúčastňovat se jako představitelé svazu významných kulturních a společenských akcí. Využívat zvláště bývalých závodníků k propagaci karate a motivovat mládež ke sportovnímu karate.

*Kapitola III. – Získání členství v čestném klubu*

Na člena čestného klubu může být navržen občan ČR – fyzická osoba, starší 40 let, která je držitelem minimálně STV 1. Dan.
Návrh na získání členství klubu může podat kterýkoli sportovní klub sdružení ČSKe, krajský svaz, nebo kterákoli komise zřízení u ČSKe – rozhodčí, STK, disciplinární aj.
Žádost musí vždy obsahovat jméno, datum narození, kontaktní adresu, nejvyšší stupeň STV a řádné zdůvodnění, z jakých důvodů je kandidát do klubu navržen.
Kandidát musí být schválen výkonným výborem a předsednictvem klubu (až po jeho ustanovení). V případě, že výkonný výbor kandidáta neschválil,musí být předloženo na nejbližší valné hromadě.

*Kapitola IV. – Práva a povinnosti členů klubu*

Každý člen klubu má zaručeno doživotní členství v národním svazu ČSKe.
Je osvobozeno od všech členských poplatků vůči národnímu svazu.
Obdrží reglement, který prokazuje jeho členství v klubu.
Má právo se zúčastňovat všech valných hromad s hlasem poradním (v případě, že není delegován).
Má právo připomínkovat činnost svazu a všech jeho složek.
Má právo být řádně informován o činnosti svazu stejným způsobem jako základní oddíly.
Dodržuje a řídí se stanovami svazu.
V případě potřeby svazu může být zařazen do výpravy státní reprezentace na náklady svazu.
V případě, že výkonný výbor schválí přijetí nového člena spolu s předsednictvem klubu, avšak proti tomto rozhodnutí se odvolá nadpoloviční většina žijících členů klubu, přijetí je zamítnuto.

*Kapitola V.*

Čestný klub ze svého středu volí předsednictvo, minimálně 3 členy na dobu 4 let. Členové mohou být do předsednictva voleni opakovaně bez omezení.
Předsednictvo řídí činnost klubu, předkládá návrhy na nové členy, projednává a schvaluje přijetí nových členů.

*Kapitola VI. – Ukončení členství*

Členství může být ukončeno:

*Vzdáním se členství.*

Z vážných morálních důvodů může být členství ukončeno na základě rozhodnutí valné hromady svazu.
Členství může být pozastaveno do konání nejbližší valné hromady na základě rozhodnutí obou orgánů, které členství udělují (předsednictvo klubu, výkonný výbor svazu).

Úmrtím nezaniká členství v klubu.