Výkladové stanovisko k nouzovému stavu ve sportu [Zasláno z NSA]

Dobrý den,

Dovolujeme si Vás upozornit na nově zveřejněné výkladové stanovisko k nouzovému stavu v oblasti sportu na našich webových stránkách.

Odkaz zde: https://www.agenturasport.cz/aktualni-usneseni-vlady-cr-ve-vztahu-ke-sportu/

Za celý tým NSA přeji krásný den a sportu zdar!

Daniela Vojtková
Asistenka místopředsedy

Kopie stránky:

Od pondělí 5. října 2020 začne platit na území České republiky nouzový stav. O jeho vyhlášení rozhodla vláda Andreje Babiše na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020. Od pondělí zároveň začne platit i krizové opatření, kterým vláda omezuje volný pohyb osob, především pořádání hromadných akcí.

Dáváme vám k dispozici kompletní vládní usnesení, jehož součástí je také odstavec o sportovních akcích, který najdete níže. 

Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Otázky a odpovědi:

  • Bude možné postupovat v případě doprovázení dětí rodiči na sportoviště tak, že rodič pomůže dítěti s vystrojením na trénink/zápas/závod, následně ve hrazeném prostoru sportoviště předá dítě do péče trenérů, poté tento prostor, potažmo prostory sportoviště opustí a po ukončení tréninku, případně utkání, či závodu si dítě opět ve vyhrazeném prostoru převezme zpět? Celý tento proces se bude dít za dodržení základních preventivních opatření ze strany rodičů – nošení roušek, dodržování odstupů, desinfikování rukou.

Ano, takový postup je možný. Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 958 bodu II. Krizového opatření, byla omezena účast na sportovních akcích v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo účast na přípravě pro takovou sportovní akci. Doprovod rodičů na sportoviště není samotná účast na sportovní akci, a proto se na ně omezení účasti nevztahuje. Je tedy možné děti na sportoviště doprovázet, pomáhat s přípravou na trénink/zápas/závod, prostor následně opustit a po skončení sportovní akce si dítě na sportovišti zase vyzvednout.

  • Další dotaz se týká fitness a posiloven. Platí, že skupinové lekce (ve vnitřních prostorách) jsou omezeny na 9 osob + trenér, zatímco individuální cvičení (klasické posilování, každý cvičí na strojích individuálně, není organizované cvičení) je bez omezení?

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 958 bodu I. Krizového opatření jsou zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb. Jestliže se ve fitness centru nebo posilovně jedná o organizovanou hromadnou akci, není možné, aby se ve vnitřních prostorech takové akce účastnilo více než 10 lidí (např. tedy 9+1 trenér). Jestliže se však bude jednat o individuálně příchozí osoby, které se neúčastní hromadné akce, je množství osob v zařízení v zásadě omezeno jeho kapacitou a dalšími organizačně technickými opatřeními. To vše za předpokladu, že budou dodrženy podmínky stanovené v Mimořádném opatření ze dne 2. 10. 2020 (bod I. písm. m) týkající se vnitřních sportovišť. 

  • Je ve shodě s vydaným mimořádným opatřením, když organizátor svazové akce typu běžecký závod bude při realizaci postupovat tak, že bude mít max. 110 komisařů/organizátorů a závodníci budou startovat v max. 20členných vlnách s dostatečným časovým odstupem tak, aby se nepotkávali na startu, přičemž se do závodu zapojí postupně více vln sportovců?

Ano, takový postup je možný. Je nutné dodržet bod II. Usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 958, tj.  omezený počet osob účastnící se sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, aby v jeden okamžik nedošlo k překročení 130 osob na sportovišti (v rámci vnitřního i vnějšího). Pokud tedy dokončí sportovní akci jedna vlna závodníku (uvedených 20 osob), již se sportovní akce neúčastní, opustí prostory, ve kterých se koná sportovní akce, mohou se dále účastnit další sportovci doplňující počet 130 osob. 

  • Jak bylo myšleno panem ministrem Prymulou vyjádření v doplňujících otázkách na tiskové konferenci, že pokud budou například atleti trénovat v oddělených skupinách 20 oštěpařů, 20 sprinterů, 20 koulařů apod., je to v pořádku. Podle vydaného mimořádného opatření lze ovšem rovněž usuzovat, že trénování (=příprava) není omezeno jinak než zápasy, tj na 130 osob na sportovišti.

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 958, bodu II. je stanoven maximální počet osob účastnících se sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo v rámci přípravy sportovců na sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy. V rámci vnitřního i vnějšího sportoviště je možná účast maximálně 130 osob v jeden okamžik. Je tedy možné střídání větších skupin sportovců, vždy však tak, aby na sportovišti byl dodržen limit 130 osob v jeden okamžik. Zápasy i tréninky mají tedy stejná omezení. Zároveň je nutné, aby provozovatel dodržel povinnosti stanovené v Mimořádném opatření ze dne 2. 10. 2020 (bod I. písm. m) týkající se vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť. 

  • Nařízením Vlády, které ve školách omezuje tělesnou výchovu a zpěv dochází ve školách k situaci, že ředitelé zavírají tělocvičny a odmítají do nich pouštět i organizovaný sport. A přitom to stejné nařízení říká: „Omezují se také sportovní akce organizované sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště. Stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.“  Tím, že ředitelé zavírají sportoviště fakticky zastavují soutěže. Je možné formulovat nějaké doporučení směrem k vedení škol stran postupu vůči organizovanému sportu?

S ohledem na aktuálně platná opatření, není stanovena povinnost provozovatelů uzavřít sportovní zařízení. Je stanoven maximální počet osob na hromadné sportovní akci (10 osob ve vnitřních a 20 ve vnějších prostorech) a maximální počet osob účastnících se sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy a také při přípravě na takové akce (130 osob včetně osob zajišťující technické a organizační zázemí). Pokud se provozovatel rozhodně uzavřít sportovní zařízení, činí tak z vlastní vůle a je třeba zvážit každý případ individuálně. V neposlední řadě je třeba, aby provozovatel, který se rozhodne pro uzavření sportoviště, pamatoval na smluvní závazky, ke kterým se dobrovolně zavázal. Doporučujeme konzultovat případy uzavření sportoviště (tělocvičen) s provozovateli zařízení, s řediteli škol nebo zřizovateli školských zařízení – obcemi či kraji. 

  • Další dotaz směřuje k tomu, zda například v průběhu pátku neproběhne upřesnění omezení pro spolkovou činnost, jelikož se tyto dotazy množí s odkazem na online rozhovor s panem ministrem Prymulou, z nějž někteří usuzují, že ve velkých tělocvičnách může být více 10členných (9 dětí + 1 trenér) skupinek neregistrovaných sportovců. Tímto bychom chtěli požádat o případnou specifikaci tohoto omezení, například jedna skupinka 10 osob na Xm2 či jinak, aby bylo jasné, v jakém režimu lze provozovat tyto sportovní spolkové volnočasové aktivity.

Při hromadné (tedy jednotně organizované) sportovní akci ve vnitřních prostorách je nyní omezen počet osob na 10 (tedy např.  9+1 trenér). Toto omezení je vztaženo k „celému“ vnitřnímu prostoru (např. hala, tělocvična, cvičební sál apod.) a nebude dále rozdělováno na určitou plochou apod. Současná omezení jsou odůvodněna dosažením rychlého snížení reprodukčního čísla R. Aktuální opatření jsou platná po dobu 14 dnů tedy do 18. 10. 2020 a následně bude vypracován aktualizovaný přístup k postupům zabraňujícím šíření covid-19 podle aktuální epidemiologické situace.  

  • Je správná interpretace na níže položený dotaz k vyhlášenému mimořádnému opatření s platností od 5. 10?

Chápeme to dobře, že na tréninku sportovních střelců, kteří nejsou organizovaní ve sportovním klubu, je uvnitř budovy možný počet osob pouze 10 a to jak sportovců, tak personálu a venku pak 20? 

Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 o přijetí krizového opatření platí, že je omezen počet osob na hromadných akcí, tj. organizovaných. Pokud se tedy bude ve Vašem případě jednat o organizovaný trénink (nejedná-li se o trénink v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované sportovním svazem) ve venkovních prostorech, je počet omezen na 20 osob, a pokud o trénink ve vnitřních prostorech, je počet osob omezen na 10. Dle bodu II. stejného Usnesení je nutné dodržet maximální počet 130 osob účastnících se sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy a také při přípravě na takové akce (130 osob včetně osob zajišťující technické a organizační zázemí), a to v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště. Pokud se bude jednat o individuálně příchozí sportovce, kteří se nebudou organizované sportovní akce účastnit, není jejich počet omezen, respektive je omezen kapacitou sportoviště a dalšími technickými a organizačními opatřeními. Provozovatel sportovního zařízení je povinen dodržet povinnosti stanovené v Mimořádném opatření ze dne 2. 10. 2020 (bod I. písm. m) týkající se vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť.