Zápis jednání Prezidia ČSKe 04/2017

*Přítomni:* Ing. Jiří Boček, Slavomír Svoboda a Jaromír Musil

*Zápis z jednání Prezidia ČSKe dne 27. 09. 2017*

• Prezidiu byla zaslána dne 24.7.2017 žádost na zvážení odvolání KR ČSKe členem VV ČSKe Josefem Rajchertem

*Prezidium zamítá předložený dokument k odvolání z funkce KR ČSKe jako neopodstatněnou.*

• Prezidiu byla zaslána dne 27.7.2017 návrh na pozastavení a přepracování směrnice TMK 2017 obsahující připomínky Středočeského svazu karate, z.s. ke Směrnice TMK 2017 se žádostí o Vaše vyjádření.

Viceprezident pro ekonomiku Slavomír Svoboda vypracoval zprávu o této stížnosti, která byla předložena a diskutována na jednání.

*Prezidium ve většině bodech souhlasí se směrnicí TMK, ale i přes tuto skutečnost se rozhodla zařadit do diskuze na zasedání Grémia ČSKe dne 20.10.2017, kde tato záležitost bude dořešena s komisí TMK a předsedy krajských svazů.*

• Prezidiu byla zaslána dne 31.7.2017 ke schválení nominace rozhodčích na 2 polovinu roku 2017

Více-prezident pro sport Jaromír Musil elektronickou komunikací upozornil na skutečnost, že v dokumentu jsou uvedeny podklady, které jsou v rozporu s platnou směrnicí komise rozhodčích, která stále nebyla schválena a je nutné tuto nominaci opravit, aby odpovídala stávající směrnici KR ČSKe. Dne 5.9. 2017 byla KR ČSKe zaslána nová nominace.

*Prezidium ČSKe schvaluje elektronickou komunikací navrženou nominaci rozhodčích s platností od 6.9.2017 a takto je uveřejněna na oficiálních stránkách svazu téhož dne.*

• Prezidiu byly dále zaslány dne 31.7.2017 navržené další dokumenty ke schválení (Směrnice Komise rozhodčích a Kodex rozhodčích)

Prezidium po společné konzultaci provedlo nepatrné změny v této směrnici, které byli s komisí diskutovány na předchozí schůzce a v dokumentu chyběli.

*Prezidium tento dokument konzultovala s KR ČSKe a navrhla dílčí doplnění a stylistické úpravy dokumentů. Prezidium ČSKe schvaluje v tomto znění směrnici rozhodčích a kodex rozhodčích s platností od 1.10.2017 do kdy komise rozhodčích zašle tento dokument na sekretariát, včetně těchto úprav a bude zveřejněn na webu svazu.*

• Prezidiu byla zaslána dne 14.8.2017 žádost o schválení výjezdu rozhodčích na MS WKF (Tenerife) a žádost o registraci do systému WKF

Tato žádost byla schválena elektronickou formou dne 14.8.2017

*Prezidium ČSKe schvaluje výjezd Marka Kubína na zkoušky rozhodčích MS WKF (Tenerife) na vlastní náklady. Byla provedena registrace ve stejný den.*

• Prezidiu byla zaslána dne 22.8.2017 žádost o mimořádnou dotaci na přípravu a účast Adriany Crhonkové U21 kumite -50 kg a Martiny Šáchové Cadets kumite +54 kg na MS WKF 2018 na Tenerife

Tato žádost byla projednána s Ing. Ondřejem Musilem kontrolním orgánem VV ČSKe pro radu reprezentace a byla schválena podpora v následující výši.

*Prezidium ČSKe schvaluje finanční podporu pro klub TJ Karate České Budějovice ve výši 46.500,- Kč, která bude použita na zabezpečení kontrolní soutěže pro výše jmenované závodníky. Vyčíslení částky vzniklo ze skutečných nákladů za výjezd a proplacení nákladů ve výši 100% pro závodnici Adrianu Crhonkovou a ve výši 50% pro Martinu Šáchovou. Sekretariát svazu zašle jmenovanému klubu smlouvu v uvedené výši.*

• Prezidiu byl zaslán dne 11.9.2017 návrh závodníků pro Olympijský projekt, který obsahoval následující závodníky:

*a. Skupina A – kategorie senioři*
# Adriana Crhonková
# Veronika Mišková

*b. Skupina B – kategorie U21*
# Marek Řeřicha
# Zuzana Augustínová
# Matteo Tamborlani
# Tomáš Gabriel
# Monika Bürgerová
# Dominik Bartuška

*c. Skupina C – kategorie junior*
# Petr Podrábský
# Daniel Drábek
# Filip Černík
# Matěj Říha

*Prezidium ČSKe schvaluje zařazení jmenovaných závodníků do Olympijského teamu a v navrhovaných programech pro tento tým bude použit koeficient rozsahu:*
* 100% zajištění a podpory pro skupinu A
* 70% zajištění a podpory pro skupinu B
* 30% zajištění a podpory pro skupinu C

• Prezidiu byla zaslána dne 13.9.2017 žádost o testování státní reprezentace vybraných členů užšího výběru státní reprezentace

Tato žádost byla projednána a na základě předložených materiálů má za to, že do testování na náklady svazu by měli být zařazeni převážně navržení závodníci do olympijského projektu. Ostatní jmenovaní musí usilovat o nominaci do olympijského projektu a musí být podporování svými domovskými kluby.

*Prezidium ČSKe schvaluje 100% úhradu testování dle přiloženého dokumentu pro Olympijský tým. Ostatní jmenovaní budou zařazeni do testování na vlastní náklady. Rada reprezentace předloží Prezidium a managementu olympijského projektu výsledky a porovnání s ostatními olympijskými sporty.*

• Prezidiu byla zaslána dne 18.9.2017 žádost o zařazení do aktivního sboru rozhodčího Dušana Hajmacha.

Tato žádost byla projednána s Komisí Rozhodčích, která zaslala vyjádření k výše jmenované záležitosti a neshledala nic v rozporu s činností komise rozhodčích. Jmenovaný dle vysvětlení komise rozhodčích vykazoval průměrné a podprůměrné výkony na soutěžích v hodnocení kontrolory ZP. Bohužel nebylo možné provedení nominace na soutěže v tomto roce, protože již byli navrženi jiní kandidáti pro výkon této funkce.

*Opravný prostředek navržený prezidiem:*
Komise rozhodčích doplní všechny vyřazené rozhodčí, kteří nemají nominaci na 2 pololetí, aby bylo známo, zda jednotlivý rozhodčí měli za uplynulý rok zařazení do sboru rozhodčích. Komise tuto novou nominaci uveřejní na stránkách svazu v nejbližším termínu.

• Prezidiu byla zaslána dne 22.9.2017 žádost o schválení termínového kalendáře soutěží ČSKe a jejich podpory pro rok 2018 pro Národní Poháry a žákovské nominační soutěže

Tato žádost byla projednána prezidiem a schválena v následujícím navržení a výši dotace na jednotlivé soutěže. Byla stanovena podmínka pro pořadatele, kterým může být pouze registrovaný krajský svaz.

*Návrh kalendáře ČSKe pro rok 2018*

Datum

Soutěž Kategorie

Navrhovaný počet tatami

10.03.2018

1. kolo NP + liga dorost, junioři, U21, senioři

6

19.05.2018

2. kolo NP + liga dorost, junioři, U21, senioři

6

09.06.2018

1. kolo NP žactvo

6

22.09.2018

3. kolo NP + liga dorost, junioři, U21, senioři

6

06.10.2018

2. kolo NP žactvo

6

17.11.2018

3. kolo NP žactvo

6

8.-9.12.2018

MČR všechny kategorie

6

*Byla stanovena dotace na tyto turnaje pořadateli ve výši 50.000,- 1den/soutěže.*

*Předseda STK vypracuje pořadatelskou nabídku a podmínky na uvedené termíny. Tyto dokumenty budou zveřejněny na stránkách svazu. Do 20.10.2017 předloží STK návrh pořadatelů soutěží ke schválení prezidia ČSKe.*

*Finanční podpora pro pořádající kluby žákovských nominačních soutěže pro rok 2018 je stanovena na výši 10.000,- na soutěž. Komise STK předloží návrh soutěží zařazených do této kategorie v rozsahu max. 5 soutěží. Tyto soutěže nesmí být v rozporu s pravidly WKF a odpovídat kategoriím ČSKe pro nominaci.*

• Prezidiu byla zaslána dne 22.9.2017 komisi STK žádost o navýšení dotace pro NP dorostu, juniorů, U21 a Seniorů konaný v Praze dne 11.11.2017

*Prezidium ČSKe neschvaluje navýšení rozpočtu na pořádání NP v Praze o 10.000,- Kč.*

• Navržený termín pro Grémium ČSKe za účasti krajských předsedů a odborných komisí Vzhledem ke skutečnosti požadavků VH ČSKe navrhuje prezidium stanovení schůzky s předsedy krajských svazů a odborných komisí, kde bude jednáno o nových stanovách a rozvoje karate v době olympijského cyklu v ČR.

*Prezidium ČSKe schvaluje navržený termín pro Grémium na den 20.10.2017 v Brně, Hotel Avanti za účasti všech členů VV ČSKe (včetně prezidia) a předsedů odborných komisí. Dále pak z každého kraje předseda + 1 osoba.*

Celkový počet osob cca 40 osob. Vice-prezident pro sport předloží návrh pozvánky, který bude rozeslán na předsedy krajských svazů a odborné komise.

• Prezidiu byla předložena konečná varianta losovacího systému pro krajské svazy a žádost o úhradu nákladů na úpravu systému

*Prezidium ČSKe schvaluje úhradu nákladů na přepracování a provoz systému ve výši 20.000,- za losovací systém a zpracování výsledků. Tento systém bude představen na Grémiu ČSKe krajským svazům za stanovený poplatek. Systém běží na serveru www.karate-draw.cz*

• Předložení nominace na MSJ WKF 2017 Tenerife a náklady výjezdu na tuto soutěž

Tato žádost byla schválena elektronickou formou dne 1.9.2017

*Prezidium ČSKe schvaluje předloženou nominaci a úhradu nákladů za výjezd státní reprezentace na MSJ WKF na Tenerife ve dnech 26. – 29. 10. 2017.*

• Předložen návrh cen pro MČR
Sekretariát svazu zaslal návrh a rozsah cen na MČR 2017. (Poháry, medaile a diplomy)

*Prezidium ČSKe schvaluje navržený rozsah cen pro MČR. Ukládá sekretariátu ve spolupráci s STK předložení počtů a cenové nabídky na tyto ceny.*

• Byl předložen návrh na neprodlené dokončení databáze ČUBU s evidenci TRENÉRŮ, ROZHODČÍCH A REPREZENTACE

*Bylo přislíbeno dokončení těchto prací do konce roku 2017 přímo od pana Jiřího Mulače, správce databáze.*

• Vice-prezident pro ekonomiku vznesl dotaz na stav jednání mezi JmSKe a JSK ČSKe o přidělení licence sportovní autority a dohody mezi těmito svazy na území JMK.

Prezident svazu Ing. Jiří Boček informoval o situaci na území JMK. Smlouva stále nebyla dojednána, ale je v jednání dohoda obou svazů a dokončení této situace.

*Prezidium ČSKe pověřuje prezidenta svazu Ing. Jiřího Bočka k dořešení této situace a informování prezidia nejpozději do 20.10.2017 na Odborném grémiu.*

• Předseda komise TMK předložil požadavek o proplacení nákladů za komisi
Sekretariát svazu předložil soupis dokladů k proplacení.

*Prezidium ČSKe schvaluje proplacení nákladů dle soupisu nákladů předložený sekretariátem pro komisi TMK ve výši 20.000,- Kč.*

• Vice-prezident pro ekonomiku předložil úpravy ekonomické směrnice
Byly doplněny úpravy a doplnění v ekonomické směrnici. Zejména poplatek za losovací systém, poplatek za evidenci STV jinou organizací a jiné,

*Prezidium ČSKe schvaluje navržené úpravy ekonomické směrnice 01/2017 označenou jako verze 2.*