Zápis z Gremia a Prezidia ČSKe 05/2017

Zápis Grémia ČSKe 2017

*Přítomni zástupci:*
Jihočeský svaz karate, Jihomoravský svaz karate ČSKe, Jihomoravský svaz karate, Svaz karate Plzeňského kraje, Pražský svaz karate, Moravskoslezský svaz karate, Středočeský svaz karate, Ústecký svaz karate, Královehradecký svaz karate, Olomoucký svaz karate ČSKe, Krajský svaz karate ČSKe Zlínského kraje, Pardubický svaz karate, Krajský svaz karate Vysočina, Liberecký svaz karate.

*Nepřítomni:*
Karlovarský svaz karate

Zápis z jednání VV ČSKe s krajskými předsedy – Grémia ČSKe dne 20.10.2017 v Brně

# Prezentace přítomných delegátů
# Prezident svazu Ing. Jiří Boček zahájil jednání Grémia ČSKe, přednesl program jednání Grémia a předal slovo Viceprezidentovi pro sport Jaromíru Musilovi.
# Viceprezident pro sport představil nově vzniklé stránky věnované Olympijskému projektu, který je možné nalézt na „http://www.olympic-karate.cz/“:http://www.olympic-karate.cz/ kde najdete například:
## Realizační tým projektu
## Poslední noviny a zprávy
## Nejnovější události – Karate1 a nominační turnaje
## Zajímavé odkazy z dění WKF a informační odkazy k OH2020
# Předsedkyně rady reprezentace Petra Piskačová přednesla zprávu o činnosti RR ČSKe a předala slovo členovy RR ČSKe Miroslavu Hýskovi, který představil celý olympijský tým, členy týmu „A“, „B“ a dále mládežnické naděje zařazené do týmu C. Byla přednesena vizi pro Olympijský cyklus a žádost o pomoc ze strany krajských svazů a trenérů v krajích.
# Předseda TMK PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D přednesl zprávu o činnosti a akcích Trenérsko-metodické komise ČSKe a zodpověděl dotazy od členské základny k nové směrnici TMK a vzdělávání trenérů v ČR. Předseda TMK předal slovo členovi TMK PhDr. Radimovi Pavelkovi, Ph.D., který představil vizi pro Olympijský cyklus ve věcech vzdělávání a přínosu pro karate.
# Za komisi rozhodčích ČSKe přednesl zprávu a vizi za tento úsek člen KR ČSKe Ing. Bc. Marek Medve. Předem omluvil neúčast předsedy KR z jednání z důvodu účasti na školení rozhodčích na MS WKF na Tenerife. Jako prvním krokem vize pro olympijský cyklus je pozvání předsedy komise rozhodčích EKF na školení před MČR a následně pomoc při rozhodování na MČR čtyři zahraničními rozhodčími licence EKF/WKF. Dále bylo předneseno, že na MČR bude pro finálové zápasy nasazení video-záznamu a následné přehodnocení bodovaných technik dle pravidel WKF.
# Viceprezident pro ekonomiku nastínil členům Grémia finanční dopad a ekonomickou situaci svazu, které byly způsobeny situací kolem MŠMT a přednesl některé novinky pro příští Olympijský cyklus.
# Předseda STK Mgr. Jiří Kotala přednesl zprávu a vizi za komisi a představil společně s viceprezidentem pro sport nový losovací program pro krajské svazy, který poběží na serverech www.karate-draw.cz. Informoval o možnosti proškolení při konání MČR. Tento systém je již možno objednat prostřednictvím ČSKe. Zřizovací poplatek byl stanoven 6.000,- Kč (zřízení + roční licence), následná licence (prodloužení licence na další 1 rok) je stanoven ve výši 3.000,- Kč.
# Předseda svazu si vzal slovo před zahájením diskuze na téma stanovy. Oznámil Grémiu ČSKe, že ve věci působení krajského svazu na území JMK a udělení sportovní autority dle platných stanov ČSKe bylo učiněno dohody v následujícím výsledkem:
## Jihomoravský svaz karate ČSKe, z.s. (dále jen JSK ČSKe) obdrží licenci sportovní autority pro ČSKe.
## Jihomoravský svaz karate, z.s. (dále jen JmSKe) vstoupí do ČSKe jako individuální člen, právnická osoba a bude s ním podepsána smlouva o spolupráci, která stanoví veškeré podmínky pro činnost JmSKe v ČSKe.
## Následně JmSKe po podpisu smlouvy stáhne žalobu vůči ČSKe a celá záležitost bude uzavřena.
# Ve věci diskuze na téma nové stanovy byl předložen tyto návrhy, které budou začleněny do nových stanov:
## *Úprava článku XIII/3 a doplnění následující:*
### Maximální počet individuálního členství právnických osob schválených VV ČSKe nebo PR ČSKe je stanoven na 5. (schvaluje VV nebo PR)
### Ostatní individuální členství může být přijato pouze se souhlasem VH ČSKe. (obrazně řečeno každý další nad 5-více schvaluje pouze VH ČSKe)
## *Úprava článku XIV/6*
### Doplnění článku XIV/6 větou: Rozhodnutí výkonného výboru musí následně schválit nejbližší valná hromada alespoň dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů.
## *JčSKe předložil návrh rozhodnutí počtu delegátů na VH na 100 a délku volebního období 4 roky*
### Předseda JčSKe konstatoval, že je jediným krajem, který uvedenou záležitost řeší a tím pádem nevidí důvod, zda by mělo být toto změněno.
# Prezident svazu ukončil konání Grémia ČSKe s pozitivními slovy a konstruktivními příspěvky k dané situaci a těší se na další setkání Grémia.

Zápis Prezidia ČSKe 05/2017

*Přítomni:* Ing. Jiří Boček, Slavomír Svoboda a Jaromír Musil

Zápis z jednání Prezidia ČSKe dne 20. 10. 2017

# *Prezident svazu předložil návrh výjezdu na Karate1 – Okinawa 2017*
Prezidium ČSKe schvaluje výjezd na Olympijského týmu na Karate1 – Premire League v termínu 25. – 26.11.2017 v maximálním počtu 5 osob. Viceprezident pro sport připraví rozpočet a výběr závodníků z týmu B a předloží ke schválení elektronickou formou. Maximální výše pro výjezd je stanovena na 150.000,- Kč plus spoluúčast ze strany závodníků týmu B.
# *Udělení sportovní autority na území JMK*
Prezidium ČSKe schvaluje a předá ke schválení VV ČSKe udělení sportovní autority na území JMK pro Jihomoravský svaz karate ČSKe, z.s. zastoupena Bronislavem Puzrlou. Dále pověřuje prezidenta svazu k vypracování a podepsání smlouvy s JmSKe, zastoupena Mgr. Josefem Dočkalem, ve věci individuálního členství právnických osob, které nejsou krajskými svazy dle platných stanov Článku VIII/3 a Článku IX Vznik členství v ČSKe /6.
_Po sepsání smlouvy a schválení VV ČSKe bude sekretariátem zasláno oběma svazům potvrzení o vzniku typu členství._
# *Schválení výjezdu prezidia na MSJ*
Prezidium ČSKe schvaluje výjezd prezidenta svazu Ing. Jiřího Bočka a viceprezidenta pro sport Jaromíra Musila na MSJ WKF konané na Tenerife ve dnech 25.-30.10.2017