Zápis z jednání prezidia 01/2018

*Přítomni:* Ing. Jiří Boček, Slavomír Svoboda a Jaromír Musil

=============

Zápis z jednání Prezidia ČSKe dne 22. 02. 2018

*1. Prezidiu byl zaslán dne 03.11.2017 dopis od rozhodčího Jaroslava Rehuše týkající se nesplnění směrnice pro nominaci na MČR a další námitky na KR ČSKe*

Více-prezident pro sport Jaromír Musil na základě komunikace s ostatními členy PR ČSKe zaslal KR ČSKe žádost o vyjádření k tomuto dopisu pod Spis. Značkou KR-03-2017

*2. Na základě zjištění Jaromíra Musila hrozby vyřazení karate z ODM 2019 v Liberci bylo zahájeno hledání podpory pro karate na ODM*

Více-prezident pro sport Jaromír Musil oslovil Ing. Ondřeje Musila a Petru Piskačovou o zjištění možnosti podpory karate o zařazení na ODM 2019.

*3. Dne 3.11.2017 byla na prezidium zaslána KR ČSKe nominace rozhodčích na MČR*

Tato záležitost byla následně řešena s kontrolním úsekem KR ČSKe panem Mgr. Josefem Rajchertem, který se k nominaci vyjádřil dne 6.11.2017 a bylo navrženo oprava této nominace, protože porušuje směrnici KR.

Bylo konstatováno, že KR ČSKe stále nereagovala na předchozí podněty PR ČSKe (Č.j. KR-03-2017), které se týkaly této záležitosti a protože hrozilo porušení směrnice a následné problémy v sekci rozhodčích na MČR, PR ČSKe se rozhodlo zavést přechodné ustanovení pro nominaci na MČR a udělila výjimku pro start rozhodčích starších 65 let, kteří nezažádali o výjimku pro nominaci rozhodčích a tento turnaj. Všichni tito rozhodčí nebudou po dobu šampionátu vykonávat funkci KZP (manažera tatami) nebo funkci rozhodčí. Prostřednictvím Jaromíra Musila byl zasláno KR ČSKe toto usnesení pod Č.j. KR-04-2017 a to dne 15.11.2017.

*4. Na základě dořešení situace na území JMK, dále po podepsání dohody mezi ČSKe a JmSKe a dle platných stanov ČSKe bylo vytvořeno internetové hlasování členů VV ČSKe o ve dvou bodech:*

a) Jihomoravský svaz karate ČSKe, z.s. (dále jen JSK ČSKe) zastoupena Bronislavem Puzrlou obdrží licenci sportovní autority pro ČSKe.
b) Jihomoravský svaz karate, z.s. (dále jen JmSKe) zastoupena Mgr. Josefem Dočkalem bude přijat jako individuální člen, právnická osoba ČSKe.
Výkonný výbor a PR ČSKe jednoznačně vyslovuje souhlas s výše předloženým návrhem prostřednictvím internetového hlasování s platností od 13.11.2017

*5. Dne 16.11.2017 bylo AK Jansta, Kostka spol, s r.o. obdrženo přijetí zpětvzetí žaloby proti ČSKe s žádostí o souhlas se zpětvzetí a zaslání tohoto stanoviska na MS v Praze*

Presidium pověřuje AK Jansta, Kostka a spol s r.o. k vypracování dokumentu a zaslání na MS v Praze.

*Dodatek:* Dne 27.11.2017 bylo zasláno AK, že došlo k zastavení soudního řízení ve věci neplatnosti napadených usnesení valné hromady ČSKe

*6. Prezidiu byl zaslán dne 20.11.2017 radou reprezentace požadavek na nákup souprav pro reprezentaci a Olympijský team.*

PR ČSKe byl elektronicky dne 22.11.2017 schválen s nákupem souprav pro reprezentaci a Olympjiský tým.

*7. Prezidiu byl zaslán dne 23.11.2017 návrh smlouvy o spolupráci JmSKe o správě databáze členských příspěvků*

PR ČSKe byl elektronicky dne 23.11.2017 schválen zaslání této smlouvy panu Mgr. Josefu Dočkalovi k podpisu.

Při komunikaci se sekretariátem dne 26.1.2018 stále smlouvy nedošla a nebyla podepsána. Na pokyn Viceprezidenta pro sport byla smlouva opětovně zaslána téhož dne.

*8. Prezidiu byl zaslán dne 26.11.2017 byl předložen návrh STK o zařazení soutěže Pardubice Open mezi nominační soutěže pro žáky.*

PR ČSKe tuto žádost neschvaluje.

*9. Prezidiu byl zaslán dne 30.11.2017 návrh o navázání kontaktu s Instruktorem KATA z Itálie (Lucio Maurino) jako zahraniční lektor Olympijského týmu*

Prezidium ČSKe přivítalo tuto možnost a z navrženého dokumentu schvaluje 4 víkendová soustředění (3dny). S celkovým rozpočtem 3.500 € za víkend a s celkovými náklady na 4 akce 14.000 €. Pověřuje presidenta Ing. Jiřího Bočka ke komunikaci a zajištění všech potřebných smluv a žádostí vůči Italskému svazu karate.

*10. Prezidiu byl zaslán dne 1.12.2017 návrh nominace na MEJ 2018 v Sochi, dále žádost o vyřízení viz a výjezdu pro ME*

Prezidium ČSKe byla elektronicky dne 6.12.2017 schválen nominace na MEJ EKF v Sochi ve dnech od 2.-4.2.2018

*11. Prezidiu byl zaslán dne 3.12.2017 návrh KR ČSKe pro výjezd na zkoušky EKF a WKF*

PR ČSKe byla elektronicky dne 4.12.2017 schválena na základě doporučení KR ČSKe nominace na vlastní náklady rozhodčích Jakuba Tesárka na zkoušku EKF do Sochi a Michalovi Hrubému na zkoušku WKF do Dubaje.

*12. Prezidiu byl zaslán dne 4.12.2017 návrh rozhodčích pro účast na soutěžích MEJ a WKF K1 Premiere League*

Při schvalování dokumentu bylo konstatováno, že jmenované akce byli prezidiem odsouhlaseny elektronickou cestou, dále bylo zjištěno v některých návrzích, že jsou v kolizi se směrnicí komise rozhodčích.

Vzhledem ke skutečnosti, že na jmenované akce je nutné se registrovat přes WKF systém a dodržení tak i termínu registrace, prezidium navrhuje a schvaluje seznam rozhodčích pro účast na akce WKF a EKF (typu Karate1–Youth League, Karate1–Series A, Karate1–Premiere League, ME a MS) pro sezónu 2018, aby nedošlo k zmeškání některého z uvedených termínů.

Viceprezident pro sport Jaromír Musil má za úkol uvedený dokument zveřejnit na webu ČSKe.

*13. Prezident ČSKe dne 4.12.2017 informuje organizátory a PR ČSKe o problematice kolize názvu s WKF s pořadateli World Championship SKIF*

Prezident ČSKe zaslal organizátorům žádost o provedení nápravy v názvu, aby nedošlo k zařazení této soutěže na seznam BLACK listu soutěží WKF.

*14. Prezidiu byl zaslán dne 7.12.2017 dopis od Pardubického svazu karate, z.s. s žádostí o zařazení do programu SCM (talentové mládeže pro rok 2018)*

Prezidium ČSKe předložilo tento návrh viceprezidentu pro sport, který má za úkol s TMK připravit nový projekt přidělení SCM a stanovit podmínky a povinnosti.

Více-prezident pro sport Jaromír Musil dne 16.12.2017 zaslal všem krajským předsedům podklady pro zařazení do programu TM (SCM) pro daný region. Tyto informace musí být zaslány nejpozději do 20.12.2017 pro zařazení do projektu MŠMT.

Bohužel Pardubický svaz karate, z.s. na tuto výzvu nereagoval. Reagoval až 2 dny po odeslání na MŠMT (povinný nejzazší termín MŠMT).

*15. Víceprezident pro Ekonomiku Slavomír Svoboda elektronickou cestou navrhl rozdělení dotací ČOV dle klíče počtu odebraných známek pro krajské svazy*

Prezidium ČSKe elektronicky dne 8.12.2017 schvaluje rozdělení finančních prostředků z ČOV a to na základě koeficientu odebraných známe za rok 2017.

*16. Prezidiu byl zaslán dne 11.12.2017 dopis od předsedy komise rozhodčích MSKe k nestabilní situaci KR ČSKe*

Prezidium se věnovalo všemi přiloženými dokumenty k problematice a stížnostmi na komisi rozhodčích.

Při interním šetření PR ČSKe bylo zjištěno mnohonásobné porušení směrnice KR ČSKe, která vstoupila v platnost dne 1.10.2017 a tudíž bylo shledáno pochybení v činnosti KR ČSKe, dále dle zaslaného dokumentu Č.j. KR-04-2017 bylo konstatováno, že ze strany KR ČSKe došlo k vědomému porušení nařízení PR ČSKe. Proto jako nadřízený orgán Prezidium ČSKe žádá KR o dodržování všech ustanovení a směrnic ČSKe. Zejména směrnice KR ČSKe, část první, základní ustanovení Čl. 1 bodu 2. „Veškeré činnosti KR ČSKe se řídí Stanovami ČSKe, rozhodnutími výkonného výboru ČSKe (dále jen jako „VV ČSKe“) nebo Prezidia ČSKe (dále jen PR ČSKe) a touto směrnici.“

Jako první instancí pochybení byla stanovena sankce krácením odměn předsedy KR ČSKe za činnost v tomto roce. V případě zjištění dalšího pochybení ze strany KR ČSKe bude tato skutečnost brána jako důvodná pro vaše odvolání z funkce.

*17. Prezidiu byl zaslán dne 18.12.2017 a dále 8.1.2018 dokumenty ke schválení KR ČSKe:*

a. Důvodová zpráva
b. Směrnice Pravidlové komise
c. Pravidlová komise
d. Žádost Jana Pytlíka k udělení vyjímky na základě směrnice KR ČSKe
i. Následné dokumenty, žebříček, vyjádření rozhodčích, klasifikace
e. Žádost Blanky Pytlíkové k udělení vyjímky na základě směrnice KR ČSKe
i. Následné dokumenty, žebříček, vyjádření rozhodčích, klasifikace
f. Seznam rozhodčích dle žebříčku k 31.12.2017
g. Žebříček rozhodčích za období roku 2017
h. Žádost Zdeněka Frinty k udělení vyjímky na základě směrnice KR ČSKe
i. Vyjádření komise
i. Žádost Miroslava Mandíka k udělení vyjímky na základě směrnice KR ČSKe

*Prezidium na svém jednání projednalo výše uvedené body a pověřuje Viceprezidenta pro sport Jaromíra Musila o informování KR ČSKe o výsledků rozhodnutí:*
1. Směrnice a plavidlová komise – zamítnuto (pro tuto činnost prezidium stanovuje členy VV ČSKe, kteří zastupují jako kontrolní článek ČSKe) dále může KR jmenovat do této skupiny své zástupce
2. Žádost všech členů nad 65 let – bude zaslán rozsah činnosti prezidiem ČSKe
3. Seznam rozhodčích dle žebříčku k 31.12.2017 – odloženo k přepracování

*18. Prezidiu byl dne 20.12.2017 zaslán seznam všech navržených SCM a SpS zařazených do žádosti na MŠMT.*
– JIHOČESKÉ SCM (TJ KARATE ČB A FIGHT CLUB)
– JIHOMORAVSKÝ SCM – NIDOSHINKAN DOJO (KLUBY JSK ČSKE)
– PRAŽSKÉ SCM – SK KESL RYU (TJ KOVO, KAMIWAZA, VISION, SK KESL RYU)
– LIBERECKO-ÚSTECKÉ SCM (SPORT UNION A SK SHOTOKAN LIBEREC)
– OSTRAVSKO-OLOUCKÉ SCM (KARATE TYGR, VŠB OSTRAVA, VIP OLOMOUC, KARATE JESENIK)

Prezidium ČSKe byla elektronicky dne 20.12.2017 schváleno navržení těchto skupin do žádosti pro MŠMT. Konečné rozdělení bude určeno na základě splnění podmínek a schválení finančních prostředků z MŠMT.

Prezidium ČSKe pověřuje předsedu TMK ČSKe pana PaedDr. Michala Hrubého, PhD. K vypracování směrnice SCM a SpS, které budou stanovovat podmínky a povinnosti pro přidělení SCM a SpS. Termín se stanoví do konce února 2018.

*19. Prezidium na svém jednání dne 22.2.2018 upravilo na základě podkladů od členské základny směrnici komise rozhodčích ČSKe*

Dílčí změny dostal za úkol prezidiem zapracovat do směrnice viceprezident pro sport Jaromír Musil. Tyto změny budou uveřejněny a zaslány na KR ČSKe v nejkratším možném čase.

===================

*Prezidium schvaluje změnu směrnice komise rozhodčích s účinností od dne vydání a uveřejnění na stránkách svazu.*

V návaznosti výše uvedených bodů prezidium ČSKe přistoupilo k opravě a doplnění nutných bodů ve směrnici KR ČSKe. Provedené úpravy a změny směrnice:

*Část první, Čl. 7 Činnost KR ČSKe bod*

e) Připravuje nominace rozhodčích na turnaje pod záštitou ČSKe a předkládá tuto nominaci ke schválení PR ČSKe. Schválená nominace bude zveřejněna na webových stránkách ČSKe k 1.1. daného roku, nejpozději však 30 dní před konáním první akce na daný rok. Tato nominace bude uveřejněna na stránkách ČSKe v sekci rozhodčích jako celoroční nominace „předběžná“ a bude obsahovat minimálně 3 náhradníky na každou akci.

f) Připravuje konečnou nominaci rozhodčích, která bude uveřejněna na stránkách ČSKe v sekci rozhodčích pod bodem „Konečná nominace pro soutěž“, která bude zveřejněna a zároveň rozeslána všem rozhodčím na e-mail nejpozději do 7 dnů před soutěží. V této nominaci je dovolena pouze náhrada za omluvené rozhodčí.

i) Eviduje rozhodčí splňující podmínky pro účast na oficiálních turnajích a školeních WKF a EKF. Předkládá PR návrh na jejich nominaci pro příslušný rok, a to nejpozději do 15.1. daného roku.
Část druhá, bod 1. b Rozhodčí s licencí EKF a WKF přidán bod

III. Účast na soutěžích WKF (MS), EKF (ME), Karate1 všech kategorií
Prezidium na základě návrhu KR ČSKe zveřejňuje na stránkách ČSKe seznam všech kvalifikovaných rozhodčích ČSKe pro výjezd na uvedené soutěže. Povinností výše jmenovaných je pro přihlášení na jednotlivé akce přes „SPORTSID nebo SPORTDATA“ kontaktovat viceprezidenta pro sport ČSKe v dostatečném čase a termínu pro registraci do systému. Nejpozději však 10 dní před ukončení registrace ze strany pořadatele

*Část druhá, bod 6. Lékařské prohlídky a zdravotní způsobilost*

Pro práci rozhodčího ČSKe je potřebná zdravotní způsobilost a dostatečná psychická a fyzická odolnost. I když činnost rozhodčího nemá charakter sportovního výkonu a dle platné právní úpravy lékařské prohlídky jsou:

A) ke sportu pro všechny provádí a lékařský posudek vydává registrující lékař (tj. praktický lékař),

B) k výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích provádí a lékařský posudek vydává registrující lékař (tj. praktický lékař) nebo lékař v oboru tělovýchovné lékařství,

C) k vrcholovému sportu, ke sportovní reprezentaci státu a její přípravě posuzuje a lékařský posudek vydává lékař v oboru tělovýchovné lékařství.

V tomto směru ČSKe s ohledem na ustanovení §2900 občanského zákoníku, které stanoví, že každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví (tzv. obecná povinnost předcházet škodám) doporučuje ČSKe pro výkon rozhodčího tento typ lékařské prohlídky:
i. Rozhodčí 3 třídy platná lékařská prohlídka „A“ platná na období 12 měsíců
ii. Rozhodčí 2 třídy platná lékařská prohlídka „B“ platná na období 12 měsíců
iii. Rozhodčí 1 třídy platná lékařská prohlídka „B nebo doporučeno C“ platná na období 12 měsíců

Výše uvedené lékařské prohlídky typu „A“ a „B registrující lékař (tj. praktický lékař)“ mohou být zaznamenány do průkazu karate. Výše uvedená prohlídka typu „C“ a „B lékař v oboru tělovýchovné lékařství“ budou zaslány v kopii na KR ČSKe k archivaci. Všechny výsledky lékařských prohlídek budou uloženy v režimu ochrany osobních dat u KR ČSKe. Lékařská prohlídka je součástí výkonu funkce rozhodčího a bez ní není možná jeho činnost na turnajích ČSKe.

*Část druhá, bod 7. Věkové omezení rozhodčích*

Rozhodčím se určuje věková hranice 18 – 65 let. Rozhodčí, který dosáhne 65 let věku nebude vyřazen ze seznamu rozhodčích, ale má možnost osobně požádat prezidium ČSKe o zařazení do aktivního seznamu rozhodčích. Tato žádost musí být adresována na prezidium ČSKe a musí obsahovat základní identifikační údaje žadatele (jméno, příjmení, datum narození, číslo licence a jiné.).

K přiložené žádosti bude přiloženo stanovisko KR ČSKe na základě předchozích hodnocení uplynulých let. Toto vyjádření KR ČSKe si musí každý žadatel zajistit sám.

Prezidium ČSKe má povinnost odpovědět na každou takovou žádost nejpozději do 30 dnů od přijetí. Součástí tohoto rozhodnutí bude dokument obsahovat zařazení a funkce, které může rozhodčí vykonávat na soutěžích pod záštitou ČSKe.

*Část druhá, bod 8. A Nominace na soutěže se provádí na základě*

• Předběžná delegace je zpravidla na celý rok, je zveřejněna na stránkách ČSKe
• Konečná delegace je provedena nejpozději 7 dní před soutěží, zasláním delegačního lístku a zveřejněna na stránkách ČSKe v patřičné sekci.

*Část druhá, bod 8. A, bod a. Nominace na turnaje ČSKe (NP) a bodu b.*

Nominace na turnaje pořádané ČSKe jsou zveřejněny na stránkách ČSKe jako celoroční „předběžná“ zpravidla k 1.1. daného roku nejpozději však 30 dní před prvním turnajem v odpovídajícím roce. Celková nominace obsahuje všechny rozhodčí nominované na turnaje v daném časovém období včetně náhradníků. Všichni rozhodčí jsou povinni zveřejněnou nominaci prostudovat a omluvit se z možné účasti neprodleně při zjištění, že nemohou. Na základě omluv Komise rozhodčích nominuje náhradníky, kteří byli stanoveni pro tento turnaj v nominaci celoroční předběžné a stanoví jejich funkci. Tito náhradníci budou o této skutečnosti neprodleně informováni a zveřejněni v konečné nominaci pro soutěž a to nejpozději 7 dní před zahájením turnaje a v tomto termínu KR ČSKe odešle nominaci konečnou všem rozhodčím e-mailem.

V případě, že je nutné nominovat více náhradníků nad rámce tří, kteří byli uveřejněni v celoroční předběžné nominaci jako náhradník je povinností zodpovědné osoby za nominace na soutěže o této skutečnosti ihned po zjištění informovat jednotlivé nezařazené rozhodčí a nominovat jako další náhradníky pro soutěž. Tyto změny budou uveřejněny v konečné nominaci na soutěž nejpozději 7 dní před zahájením turnaje. Jenom vyznačení na konečné nominaci je nepřípustné. Každý do nominovaný rozhodčí má právo být informován o své nominaci dříve než 7 dní před soutěží.
Po tomto termínu je jakákoliv omluva již brána jako pozdní a bude na toto přihlíženo v rámci hodnocení rozhodčího na turnaji. Případná pozdní nebo neomluvená účast bude zanesena do žebříčku a také do osobních záznamů rozhodčího.

===================

*20. Prezidiu byl dne 27.12.2017 zaslán požadavek na potvrzení členství pro pojistnou událost při sportovní činnost u rodičem dítěte v klubu karate ČSKe*

Sekretariát svazu ovšem při zjištění platnosti členství bylo zjištěno že uvedený člen nemá uhrazené členství prostřednictvím databáze a nemůže být potvrzení vydáno. Prezidium o této skutečnosti informovalo krajský svaz, u kterého je člen registrován.

*21. Prezidiu byl zaslán dne 5.1.2018 návrh počtu rozhodčích na jednotlivé soutěže ČSKe*

Dokument obsahuje počty rozhodčích na soutěže NP žáků a NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů dále MČR obou kategorii. Dále obsahuje maximální rozpočet rozhodčích na jednotlivou soutěž.

Prezidium schvaluje navrhovaný dokument pro maximální složení rozhodčích a výši pro jednotlivé soutěže a výši odměn. Vzhledem ke skutečnosti vysokého obnosu a transparentnost převodu požadovaný od MŠMT při vyplácení odměn rozhodčích, prezidium schvaluje návrh Viceprezidenta pro ekonomiku vyplácení odměn prostřednictvím dohody o převodu finanční částky na účet a to vždy v kvartálním období.

*22. Prezidiu byl zaslán dne 25.1.2018 návrh rozpočtu soutěží ČSKe*

Dokument obsahuje kompletní náklady všech soutěží ČSKe za rok 2018 ve výši 1.819.900,- Kč.

Prezidium schvaluje předběžný rozpočet nákladů pro soutěže ČSKe za rok 2018.

*23. Prezident informoval o konaném Workshopu v paříži při Karate1 Premiere League dne 27.1.2018*

Workshop se bude jednat problematiky disidentských organizací WKF, jednání a komunikaci s těmito organizacemi a společný postup WKF.

Prezidium schvaluje výjezd prezidenta svazu Ing. Jiřího Bočka a Viceprezidenta pro sport Jaromíra Musila na tento Workshop k zastupování zájmů ČR v této problematice.

*24. Sekretariát žádá o zodpovězení otázek z řad pořadatelů k finanční podpoře za NP a MČR*

Sekretariát informoval o častých otázkách financovaní a vyúčtování těchto finančních prostředků pro zajištění správnosti vyúčtování dle pokynů z MŠMT nelze finanční prostředky zaslat formou dotace.

*Prezidium na svém jednání, v návaznosti pokynů z MŠMT ve věci zákazu zasílání dotací do klubu, stanovuje podmínky fakturace za činnost pro ČSKe:*
– Ve věci pořadatelské činnosti soutěží, a to proplacení faktury od pořadatele za pořadatelskou službu a zajištění občerstvení na soutěži

*25. Sekretariát předkládá žádost o schválení výroby průkazů ČSKe od nového dodavatele*

Sekretariát informoval o stavu průkazů na sekretariátu ČSKe. Sekretariát na základě těchto informací a z důvodu úmrtí předchozího dodavatele, oslovilo 4 nové dodavatele. Nejnižší cenová nabídka je v hodnotě 5,70 Kč za kus.

Prezidium ČSKe schvaluje nákup 3.000 ks průkazů a pověřuje sekretariát o zaslání objednávky.

*26. Viceprezident pro sport informoval o stále přetrvávající situace ohrožení startu karate na ODM 2019 v Liberci*

Viceprezident pro ekonomiku Slavomír Svoboda byl pověřen pro komunikaci v této záležitosti s možností oslovení patřičné oddělení, které o dané záležitosti odpovídá. O výsledku jednání bude Viceprezident pro ekonomiku informovat prezidium na dalším jednání.

*27. Viceprezident pro ekonomiku informoval o množících se e-mailech z krajských správ s žádostí rozklíčování sportu karate a jiných organizací*

Viceprezident pro ekonomiku Slavomír Svoboda navrhuje vytvořit dokument který bude vysvětlovat podporované a nepodporované federace ze strany MŠMT a tím dojde k rozklíčování karate jako sportu.
Prezidium ČSKe pověřuje Slavomíra Svobodu o vytvoření a rozeslání prostřednictvím sekretariátu na krajské instituce.

*28. Viceprezident pro sport informoval o up-grade losovacího systému a zavedení 6 licencí pro krajské svazy.*

Viceprezident pro sport Jaromír Musil informoval o celém stavu a návrh implementování změn do centrálního systému který je na sekretariátu, aby tak zabezpečil kompatibilitu ve všech směrech. Náklady spojené s up-grade a instalací byly vyčísleny na 30.000,-
Prezidium ČSKe schvaluje implementaci do svazového centrálního počítače a schvaluje proplacení těchto prací ve výši 30.000,- Kč.

*29. Prezident svazu informoval o stavu přepracování nových stanov na základě schůzky s krajskými předsedy.*

Prezident svazu Ing. Jiří Boček informoval o bodech a změnách požadovaných od krajských předsedů. Tento dokument zasílá na sekretariát k zabezpečení implementace do stanov právní společností.
Prezidium ČSKe schvaluje tyto změny a pověřuje sekretariát k dořešení této situace, aby mohli být stanovy zaslány na krajské svazy a následně stanoven termín VH ČSKe kde proběhne tato změna stanov.

*30. Prezidium na svém jednání hodnotilo činnost reprezentace v oblasti Olympijského výběru*

Viceprezident pro sport Jaromír Musil přednesl poznatky z posledního výjezdu Karate1 Series A v Guadalajara, dále předložil poznatky z výsledkového servisu a nominační změny pro OH2020 dostupné od WKF.

Prezidium ČSKe schvaluje změny financování Olympijského výběru (dále OV) v níže navrženém uspořádání. Dále pověřuje Jaromíra Musila k vytvoření dokumentu, který bude vymezovat práva a povinnosti OV a vytvoření Juniorského olympijského výběru (dále OV-J). Do OV bude zařazeno maximálně 12 závodníků s ohledem na pořadí v aktuálním WKF rankingu od 0-100 místa.

Dále bude vytvořen OV-Junior, který bude v maximálním počtu 10 osob dle pořadí WKF rankingu od 101-200 místa.

*Podpora výjezdu OV pro výjezdy na Karate1 – Premiere League (dle rankingu na danou soutěž)*
• Skupina A (1-50 místo) 100% financování
• Skupina B (51-100 místo) 50% financování

*Podpora výjezdu OV-J pro výjezd na Karate1 – Youth league, ME, MS, Umag*
• Skupiny C (101-200 místo) 25% financování senioři, U21 a junioři (maximální počet 10 osob)

Výjezdy na Karate1 – Series A nebudou nadále podporovány, protože z této soutěže není přímý postup na OH. Prezidium ČSKe má za to, že v případě závodníka, který má zájem být v OV musí být schopný vycestovat na tuto soutěž a získat takové bodové ohodnocení, které mu umožní zařazení se do 100 místa WKF rankingu a automaticky se tak začlenit do podmínek financování OV.