Zápis z jednání prezidia 02/2018

Přítomni: Ing. Jiří Boček, Slavomír Svoboda a Jaromír Musil

=========

Zápis z jednání Prezidia ČSKe dne 12. 04. 2018

*1. Prezidiu byla zaslána dne 12.03.2018 žádost od předsedy STK ke schválení pořadatele MČR 2018*

Předseda STK Mgr. Jiří Kotala navrhuje jako pořadatele schválit jediného zájemce o pořadatelství MČR v roce 2018 Jihočeský svaz karate prostřednictvím klubu Fight Club České Budějovice. MČR se uskuteční v Jindřichově Hradci v městské sportovní hale na ulici U Stadionu č.p. 1137, Jindřichův Hradec.

Prezidium ČSKe elektronicky schvaluje tuto žádost ke dni 12.03.2018

*2. Dne 14.3.2018 proběhla schůzka Viceprezident pro ekonomiku s předsedou KR ČSKe, který upozornil na chyby v dokumentech zařazených do seznamu rozhodčích nad 65 let*

Viceprezident pro ekonomiku konstatoval, že uvedené věci nejsou v souladu s pravidly a za tyto připomínky poděkoval KR ČSKe. Dále při osobním jednání na sekretariátu dne 14.3.2018 a dále za podpory telefonické komunikace s prezidentem ČSKe bylo rozhodnuto o přepracování dokumentů v co nejkratším termínu. Dále viceprezident pro ekonomiku žádal opravu u lékařských prohlídek za doporučená, ne povinná, jak je zde uvedeno.

Prezidium ČSKe pověřuje Jaromíra Musila viceprezidenta pro sport o opravu dokumentů, uveřejnění na webu opravené směrnice a zaslání opravených dokumentů zainteresovaným rozhodčím nad 65 let.

*3. Dne 14.3.2018 na sekretariátu ČSKe proběhla schůzka viceprezidenta pro sport Jaromíra Musila a předsedou Full Contaktu a člena výkonné rady ČUBU Jiřím Mulačem ohledně zahájení nového projektu ligy ČUBU*

Pan Jiří Mulač požádal o pomoc ČSKe při řešení problému na sjednocení soutěže, tak aby bylo možné se zúčastnit jak kategorie karate kumite a disciplín kickboxu kategorie points fighting, light contact a kick lightu. Na této schůzce byli synchronizovány pravidla a propozice tohoto turnaje. Bylo stanoveno, že soutěž kumite proběhne podobným systémem jako soutěž žáků u ČSKe, tedy 2 soudci rozhodčí a KZP.

Prezidium ČSKe vyjádřilo podporu tohoto nového projektu. Jaroslav Nekola byl ustanoven jako zodpovědná osoba v sekci rozhodčí za ČSKe pro kumite. Nominace rozhodčích bude stanovena na základě jeho doporučení. Soutěž proběhne na náklady ČUBU.

*4. Viceprezident pro sport upozornil na některé nesrovnalosti následkem schválení nových stanov a směrnic ČSKe.*

První konflikt je v členských známkách VIP klubu ČSKe, které jsou v rozporu se smlouvou o databázi ČUBU. Dle této smlouvy jsou finančním prostředky majetkem krajských svazů a není možné aplikovat VIP známku.

Dále bylo zjištěno, že v databázi ČUBU existují stálé kluby, kteří nejsou přiřazeni do krajských svazů, a tedy zde přetrvávají finanční prostředky za známky těchto členů. Protože členský poplatek členů byl dle ekonomické směrnice zrušen a byl zaveden poplatek pro krajské svazy.

Viceprezident pro ekonomiku navrhl vypracování smlouvy o akceptaci VIP členů ČSKe a akceptování VIP známek z jejich strany za účelem pokračování VIP klubu ČSKe.
Prezidium navrhuje oslovení jmenovaných klubů s žádostí o upřesnění členství ke krajskému svazu. Pokud tyto kluby nebudou přiřazeni ke krajským svazům navrhuje se vrácení poplatku za známky a vyřazení z databáze.

Dále na tuto skutečnost myslet při změně stanov, které na základě úkolu VH mají být předloženy krajům do konce května 2018, a to jako individuální členství spolků nezařazených do krajských svazů.

*Zodpovědná osoba:* Slavomír Svoboda do 30.4.2018

*5. Člen výkonného výboru Mgr. Josef Rajchert zaslal dne 3.4.2018 žádost na zařazení jako aktivní člen rozhodčích na ME seniorů 2018. Jmenovitě Jaroslav Nekola a Josefa Rajcherta.*

Viceprezident pro sport obdržel dne 3.4.2018 žádost od kontrolního úseku KR ČSKe k výjezdu na ME seniorů 2018 v Novém Sadu pro Jaroslava Nekolu a Josefa Rajcherta, kteří musí na základě vypršení platnosti licence na tomto šampionátu svojí licenci obnovit.

Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 8.4.2018 schvaluje výjezd rozhodčích na ME seniorů v Novém Sadu.

*6. Prezidiu byla dne 3.4.2018 zaslána žádost o schválení NOMINACE na ME seniorů v Novém Sadu a žádost o vyčíslení kalkulace pro samoplátce.*

Viceprezident pro sport dne 3.4.2018 žádal RR ČSKe o doplnění závodníků Draftu B a závodníků kteří se již dříve omlouvali, jelikož na svojí nominaci mají právo. Omluva těchto osob musí být formální cestou. Dále Viceprezident pro sport kontaktoval externí firmu, která zabezpečuje výjezd pro samoplátce s žádostí o konečnou cenu pro jmenované.

Prezidium ČSKe elektronickou formou dne 8.4.2018 schvaluje nominaci ME seniorů v Novém Sadu.

*7. Prezidiu byl dne 3.4.2018 zaslán návrh od ČOV k zařazení závodníků, kteří budou zařazeni do sledování ve vybraných lékařských zařízení.*

Český olympijský výbor ve spolupráci vybranými lékařskými zařízeními, zajistil možnost přednostního zdravotního servisu pro vybrané sportovce. ČOV pro snadnou administraci této péče připravil webovou stránku, jejíž podstatnou a velmi důležitou součástí jsou také kontaktní údaje na zástupce sportovního svazu, který bude mít pravomoc rozhodnout o tom, zda bude sportovci jeho svazu poskytnuta (uhrazena) péče z kvóty, která bude svazu přidělena a bude hrazena z prostředků ČOV. Z tohoto pověření vyplývá také to, že by stejná osoba měla být správcem přidělených početních kvót pro svůj svaz (měly by na něj jít logovací údaje do systému apod.).

Prezidium ČSKe ustanovuje Ing. Ondřeje Musila, Ph.D., člena VV ČSKe k vyřešení této žádosti a vybrání zařazení těchto osob do ČOV.

*8. Prezidiu byla dne 4.4.2018 zaslána žádost o schválení úprav směrnice TMK, které upravují situace vzniklé v uplynulém období kdy směrnice platí. Dále byl předložen návrh změn poplatků licencí a návrh směrnice SCM a SpS.*

Prezidium ČSKe navrhuje zaslání směrnice SCM a SpS současným SCM k vyjádření se k této problematice. Uvedené SCM zašlou své vyjádření na TMK ČSKe nejpozději do 30.4.2018.

Prezidium ČSKe schvaluje opravenou směrnici TMK a dále zasílá návrhy na SCM k vyslovení vyjádření a následně bude projednáno na PR ČSKe. Dále neschvaluje snížení poplatků za licence. Jako odůvodnění uvádí, že licence jsou jediným příjmem pro ČSKe, protože ČSKe se vzdalo všech příjmů z členských známek ve prospěch krajů a licence jsou jediný příjem finančních prostředků ČSKe.

*9. Prezidiu byl dne 11.4.2018 zaslán program činnosti RR ČSKe do konce srpna 2018. V tomto dokumentu figurují 3 akce. Karate1 Premiere League Istanbul, která je zahrnuta v rozpočtu reprezentace a dále 2 akce Karate1 Youth League, které nejsou zahrnuty pod RR a žádá o rozklíčování, jak k akcím přistupovat.*

Viceprezident pro sport navrhl financování těchto akcí z rozpočtu TM (Talentová Mládež). Stanovení finančního rozpočtu bude stanoveno po předložení návrhu rozpočtu na jednotlivé akce.

Prezidium ČSKe schvaluje financování po zajištění akcí Karate1 – Youth League pod TM a ustanovuje zodpovědné osoby pro jednotlivé akce a to:
* Iva Keslová pro Karate1 Youth League (Sofie) ve dnech 25.-26.5.2018
* Miroslav Hýsek Karate1 Youth League (Umag) ve dnech 1.-8.7.2018

Prezídium ČSKe žádá o předložení návrhu výjezdu a rozpočet na akce nejpozději k datu 17.4.2018. Poté bude stanovena výše podpory a podmínky.

Dále pověřuje Petru Piskačovou k dořešení výjezdu OV na poslední soutěž karate 1 Premiere League v Istanbulu v tomto pololetí.

*10. Viceprezident pro sport upozornil na možný konflikt soutěže MČR a soutěže WKF Karate 1 Series A.*

Prezidium ČSKe pověřuje prezidenta svazu zjištění okolností konfliktů střetu soutěží, jestli je toto nařízení aplikované i u Národního mistrovství vs. WKF událost nebo se jedná pouze o aplikování Mezinárodní soutěže vs. WKF událost.

Prezidium ČSKe v případě konfliktu s regulemi WKF posunutí konání MČR na datum 1.-.2.12.2018. Pořadatel je o tomto informován a je v kontaktu s prezidiem.

[dodatek k zápisu ke dni zveřejnění] Prezident svazu komunikoval s WKF v této záležitosti a bylo představiteli WKF upřesněno, že toto pravidlo se týká pouze mezinárodních turnajů. Národní federace nemají tuto povinnost.

*11. Viceprezident pro ekonomiku informoval o schůzce s ČOV ohledně LODM 2019, kde karate hrozí vyřazení pořadatelem.*

Vice prezident pro ekonomiku informoval o jednání o schůzce s pořadatelem LODM 2019. O podrobnostech bude informovat prezidium na příštím jednání.

*12. Na prezidium byla dne 10.4.2018 zaslána žádost předsedy RR ČSKe o schůzku s prezidiem.*

Viceprezident pro ekonomiku navrhl, že tato schůzka proběhne po skončení ME seniorů při nejbližším jednání PR ČSKe.

*13. Viceprezident pro ekonomiku informoval o problematice financování SCM, reprezentace, soutěží a jiných akcí, a to o konfliktu s nařízením ze strany MŠMT*

Vice prezident pro ekonomiku upozornil o problému fakturace, zákazů poskytování dotací na kluby a jiné povinnosti.

Prezidium ČSKe pověřuje Viceprezidenta pro ekonomiku o vytvoření dokumentu k této problematice, který bude následně umístěn na webu svazu. Termín splnění je stanoven do konce května 2018.

*14. Viceprezident pro ekonomiku předložil návrh rozpočtu pro státní reprezentaci ČSKe pro rok 2018*

Viceprezident pro ekonomiku předložil rozpočet státní reprezentace sestavený s Ondřejem Musilem v celkové výši 2.789.000,- což je o 665.000,- více jak bylo přiděleno z MŠMT. Viceprezident pro ekonomiku předloží na dalším jednání ke schválení VV tento rozpočet a způsob dofinancování oproti přiděleným finančním prostředkům z MŠMT které činí 2.124.000,- Kč

Prezidium ČSKe schvaluje předložený rozpočet pro rok 2018 ke schválení na jednání VV ČSKe.

*15. Viceprezident pro ekonomiku předložil návrh rozpočtu pro Trenérsko-metodické komise ČSKe pro rok 2018*

Viceprezident pro ekonomiku předložil návrh rozpočtu TMK ve výši 350.000,- Kč

Prezidium ČSKe schvaluje předložený rozpočet pro rok 2018 ke schválení na jednání VV ČSKe.

*16. Viceprezident pro ekonomiku předložil návrh rozpočtu pro Sportovně-technické komise ČSKe pro rok 2018*

Viceprezident pro ekonomiku předložil návrh rozpočtu STK ČSKe ve výši 92.000,- Kč

Prezidium ČSKe schvaluje předložený rozpočet pro rok 2018 ke schválení na jednání VV ČSKe.

*17. Viceprezident pro ekonomiku předložil návrh rozpočtu pro Komisi rozhodčích pro rok 2018*

Viceprezident pro ekonomiku předložil návrh rozpočtu KR ČSKe ve výši 200.000,- Kč

Prezidium ČSKe schvaluje předložený rozpočet pro rok 2018 ke schválení na jednání VV ČSKe.

*18. Prezident ČSKe předložil návrh na jednání Výkonného výboru ČSKe 2018*

Prezident svazu navrhl konání Výkonného Výboru ČSKe a Prezidia ČSKe v Brně dne 17.5.2018 od 13:00 hodin PR ČSKe a 15:00 hodin pro VV ČSKe.

Prezidium ČSKe schvaluje navržený termín a žádá sekretariát o vytvoření pozvánky pro jednání. Obsahem jednání bude schválení rozpočtu pro rok 2018 a dále činnost svazu v dalším období.

*19. Viceprezident pro sport předložil směrnici OV pro účast na soutěžích karate 1 Premiere League.*

Tento dokument stanovuje podmínky účasti a výši finanční podpory pro nominační soutěže na OH 2020.

Prezidium ČSKe schvaluje navržený dokument, který bude uveřejněn na stránkách svazu. Pověřená osoba Viceprezident pro sport.

*20. RR ČSKe předložila dokument Nominační kritéria pro ME/MS pro rok 2018*

Viceprezident pro sport navrhuje dílčí úpravy dokumentu, který nebude obsahovat soutěže. Soutěže budou vypsány RR ČSKe vždy na začátku kalendářního roku. Dokument bude všeobecný, a ne směřovaný k danému roku.

Prezidium ČSKe schvaluje navržený dokument, který bude uveřejněn na stránkách svazu. Pověřená osoba Viceprezident pro sport.

*21. Prezidium ČSKe obdrželo dne 10.4.2018 dopis od kontrolního článku KR ČSKe Mgr. Josefa Rajcherta*

Prezident svazu navrhl řešení celé záležitosti se všemi členy Výkonného Výboru ČSKe při jednání, které se uskuteční dne 17.5.2018 v Brně.

*22. Prezidium ČSKe obdrželo dne 11.4.2018 dopis od kontrolního článku RR ČSKe Ing. Ondřeje Musila, Ph.D.*

Prezident svazu navrhl řešení celé záležitosti se všemi členy Výkonného Výboru ČSKe při jednání, které se uskuteční dne 17.5.2018 v Brně.