Zápis z jednání prezidia 03/2018

Přítomni PR: Ing. Jiří Boček, Slavomír Svoboda a Jaromír Musil
Přítomni VV: Ing. Ondřej Musil, Ph.D, Mgr. Josef Rajchert, Kamil Guzek
Omluveni: Karel Kesl, Marek Kubín, Marek Medve
Hosté: Jaroslav Nekola, Miroslav Hýsek, Petra Piskačová, Iva Keslová
====

Zápis z jednání Prezidia ČSKe dne 17. 05. 2018

*1. Prezidiu byl dne 19.04.2018 zaslán návrh rozpočtu na konání dvou mládežnických akcí pod názvem Karate 1 Youth League a kvalifikační turnaj na YOG (Umag)*

Na základě předloženého rozpočtu Viceprezident pro ekonomiku přepracoval tento návrh na podporu pouze závodníkům, kteří mají potencionální šanci uspět pro nominaci na YOG (juniory) a pro výjezd na Karate 1 Youth League, byli zde zařazeni 3 závodníci v kategorii dorostu jako podporu a přípravu do kategorie juniorů v příštím období. Podpora byla vypočítána na základě předložených dokumentu v celkové výši 297.484,- Kč

*Prezidium ČSKe elektronicky schvaluje ke dni 24.04.2018 rozpočet na výjezd Karate1 – Youth league ve výši 163.028,- Kč a kvalifikační turnaj pro YOG (Umag) ve výši 134.456,- Kč. V celkové výši 297.484,- Kč.*

*2. Prezidiu byla zaslána dne 08.05.2018 žádost na schválení výjezdu rozhodčího Marka Kubína na kvalifikační turnaj na Umag, dle regulí KR WKF*

Na základě dopisu od předsedy KR WKF p. Escalante vznikl požadavek na vyslání rozhodčího na tento kvalifikační turnaj na YOG. KR ČSKe žádá plnou úhradu jmenovaného rozhodčího, jelikož neúčastí kvalifikovaného rozhodčího WKF RA je stanovena sankce pro každého závodníka 100€.

*Prezidium ČSKe elektronicky schvaluje tuto žádost ke dni 14.05.2018. Jmenovaný rozhodčí bude přiřazen k výjezdu státní reprezentace pro tento výjezd s plnou úhradou.*

*3. Prezidiu byla zaslána dne 09.05.2018 žádost od p. Petra Beníška k zaslání informací pro projekt v rámci ČOV – pod názvem program Sportovní diplomacie.*

*Na základě předloženého dokumentu Prezidium na svém jednání dne 17.5.2018 pověřuje Viceprezidenta pro Ekonomiku, aby tuto záležitost vyřešil.*

*4. Prezidiu byl zaslán dne 17.05.2018 žádost p. Pavla Kernaševiče z Karate Teplice o informace ve věci GDPR*

Viceprezident pro ekonomiku informoval Prezidium ČSKe o konání schůzky ve věci GDPR dne 28.5.2018 na ČUS a MŠMT o výsledu akce bude prezidium informovat a následně se touto záležitostí bude Prezidium zabývat na dalším jednání. Bylo navrženo rozeslání prozatím dostupných dokumentů na členskou základnu, které byly obdrženy od ČUS.

*Prezidium ČSKe schvaluje rozeslání dokumentů ve věci GDPR všem členům. O následných dodatcích bude členskou základnu informovat po plánované schůzce.*

*5. Prezident ČSKe informoval o dotazech ke stanovám ve věci členství a VIP známek které vznesl na právní kancelář, která upravuje stanovy*

Z tohoto dopisu vyplývá, že současné stanovy ve všech těchto bodech jsou v souladu a je možné dle platných stanov tuto záležitost řešit. Přesný postup a návrh řešení byl rozepsán v dokumentu.

*Prezidium ČSKe schvaluje vytvoření vnitřní směrnice pro VIP členy. Dále byl schválen dodatek k ekonomické směrnici členský poplatek 300,- Kč pro všechny členy registrované v Databázi ČUBU nepřiřazeným ke krajským svazům dle státoprávního uspořádání. Tito členové dle stanov mohou být členy ČSKe a veškeré členské příspěvky za členy jsou majetkem ČSKe, neboť nejsou evidováni jako členové krajských svazů.*

*6. Prezidium ČSKe na své jednání přizvalo členy Komise rozhodčích ČSKe k vyřešení záležitosti na půdě KR ČSKe a přijatého dokumentu od kontrolního úseku p. Mgr. Josefa Rajcherta*

Vzhledem ke skutečnosti, že se jednáni omluvil jak předseda KR ČSKe p. Marek Kubín, p. Ing. Marek Medve a byl přítomen pouze Jaroslav Nekola.

*Bylo celé jednání přesunuto na jednání s Výkonným Výborem, kde bude tato záležitost dořešena.*

*7. Prezidium ČSKe na své jednání přizvalo členy rady Reprezentace ČSKe k vyřešení vzniklé situace na půdě RR ČSKe a z důvodu přijetí dokumentu od kontrolního úseku p. Ing. Ondřeje Musila, Ph.D.*

Vzhledem k situaci evidované v tomto úseku, kde v poslední době vzniklo spoustu komunikačních sporů se Prezidium rozhodlo na návrh kontrolního úseku vyslechnout obě strany odděleně a následně navrhnout řešení této situace.

Jako první byli vyslechnuti členi RR ČSKe p. Bc. Miroslav Hýsek a pí. Iva Keslová v délce cca 30 minut. V následném vyslechnutí předsedy RR ČSKe pí. Petry Piskačová ve stejné délce. Po vyslechnutí obou skupin proběhlo jednání Prezidia ČSKe. s kontrolním úsekem RR ČSKe, kde bylo navrženo následující řešení situace:

Prezidium ČSKe si je vědomo, že všichni zúčastněni v této záležitosti jsou odborníky na svých místech a váží si jejich práce. Vzhledem k dřívější odvedené práci pod vedením Ing. Ondřeje Musila, Ph.D. kdy vedl reprezentaci si všichni uvědomují, že jmenovaní jsou schopni pracovat pro ČSKe a vytvářet tak dobré podmínky pro českou reprezentaci, avšak si uvědomujeme, že v rámci uvedených sporů jde pouze o komunikační a osobní spory mezi zúčastněnými, které by neměly být řešeny v rovině vedení státní reprezentace, ale v rovině osobní.

_*Prezidium navrhuje:*_

* Vytvoření funkce „Manažer reprezentace“. Tato osoba bude mít na starosti řízení komise, zajištění podmínek pro práci komise, protože na rozdíl od minulých let, kdy reprezentace se účastnila 3 mistrovských soutěží a 1-2 soustředění v roce 2018 se konalo pod záštitou ČSKe v první polovině roku celkem už 6 výjezdů na Karate1 PL a Series A, 2x ME (senioři a mládež) a dále 2 soustředění. Při výčtu těchto akcí je známo, že není možné, aby vše připravovala RR ČSKe, a ještě se těchto akcí aktivně účastnila. Proto je vytvoření této funkce žádoucí.
* RR ČSKe bude rozdělena do dvou oddělených kategorii:
** Sekce reprezentace MLÁDEŽ (dorost a junioři) pod vedením Petry Piskačové
** Sekce reprezentace SENIOŘI
*** Sekce reprezentace seniorů (senioři a U21) pod vedením Miroslava Hýska a Ivy Keslové
*** Sekce Olympijského týmu (senioři) pod vedením Miroslava Hýska a Ivy Keslové
* Každá sekce bude zodpovídat za svůj úsek v plném rozsahu a bude podřízena Manažerovi reprezentace a kontrolnímu úseku z VV ČSKe.

S tímto návrhem souhlasilo jak Prezidium ČSKe, tak člen VV ČSKe jako kontrolní úsek. Obě strany byly přizvány a bylo jim předneseno řešení celé situace ve výše zmíněném rozsahu, dále jako garant bezkonfliktního jednání v oblasti reprezentace, do doby zajištění odborného manažera reprezentace a zaučení této osoby byl navržen koordinátorem tohoto úseku p. Slavomír Svoboda.

Každý ze zúčastněných byl s tímto návrhem seznámen a měl možnost se k této záležitosti vyjádřit. Výsledek vyjádření:
** Petra Piskačová – SOUHLASÍ a kvituje toto řešení
** Iva Keslová – NESOUHLASÍ a odstupuje z funkce člena RR ČSKe
** Bc. Miroslav Hýsek – NESOUHLASÍ a odstupuje z funkce člena RR ČSKe

*Jednání RR ČSKe a Prezidia ČSKe bylo ukončeno.*

*V důsledku neochoty přijetí návrhu Prezidia ČSKe přeložilo Prezidium ČSKe dořešení této záležitosti na jednání Výkonného výboru, kde bude rozhodnuto o vyřešení současné situace.*

Zápis z jednání Výkonného Výboru ČSKe dne 17. 05. 2018

*1. Prezidium informovalo o stavu úprav STANOV, které bylo úkolem VH a navrhuje rozeslání těchto stanov na rajské svazy nejpozději do 31.5.2018 jak bylo stanoveno VH.*

Členové VV ČSKe byli seznámeni s novým zněním stanov dle úprav požadovaných na Grémiu konané v Brně.

*Výkonný výbor ČSKe schvaluje předložené stanovy a schvaluje rozeslání těchto materiálů k připomínkování do konce prázdnin prostřednictvím krajských svazů.*

*Zodpovědná osoba za odeslání:* Jaromír Musil

*2. Prezidium seznámilo VV ČSKe s vzniklou situací v úseku Státní reprezentace a předneslo svůj návrh na řešení.*

Členové VV ČSKe byli seznámeni s odstoupením z funkce člena RR ČSKe p. Bc. Miroslava Hýska a pí. Ivy Keslové. Byly předneseny 2 návrhy na řešení. Odvolání celé RR ČSKe anebo kooptování nových členů do RR ČSKe. Vzhledem k situaci nekompletní RR ČSKe byl prozatímním vedením RR ČSKe stanoven člen VV ČSKe p. Ing. Ondřej Musil, PhD. a to do doby zvolení nového RR ČSKe. Jako výkonný člen pro činnost byla zvolena dosavadní předsedkyně RR ČSKe, taktéž do doby zvolení nové RR ČSKe.

Předsedkyně RR ČSKe předloží k nejzazšímu termínu návrh obsazení nové Rady Reprezentace ČSKe, ke schválení Prezidia na dalším jednání.

*Výkonný Výbor ČSKe a následně Prezidium ČSKe schvaluje předložený návrh v plném rozsahu.*

*3. Prezidium seznámilo VV ČSKe s vzniklou situací v úseku Komise rozhodčích ČSKe a předneslo svůj návrh na řešení.*

Na základě šetření a následného předloženého dokumentu ze strany kontrolního úseku a člena VV ČSKe p. Mgr. Josefem Rajchertem k činnosti a stavu rozhodcovského sboru vyplývá dlouhodobá nespokojenost členské základny, zejména mezi rozhodčími, a dále Prezidium vidí nesystematickou práci celého úseku, kdy je především hledáno odůvodnění proč věci nejdou než předložení kroků k vyřešení zásadních bodů v činnosti komise. Závěrem vyplývá výrazné neplnění předložených dohod a nařízení Prezidia pro stabilizaci a vedení tohoto úseku.

*Výkonný výbor ČSKe na základě předloženého dokumentu a návrhu Prezidia ČSKe odvolává Komisi rozhodčích ČSKe, a to ke dni 22.5.2018. V této návaznosti VV ČSKe a následně Prezídium ČSKe pověřuje do doby zvolení nové KR ČSKe p. Mgr. Josefa Rajcherta k vedení a řízení Komise rozhodčích ČSKe.*

Prezidium ČSKe má za úkol oslovit nového manažera Komise rozhodčích ČSKe. Tato osoba nemusí být členem ČSKe, ale může být interním pracovník pro ČSKe a pověřen řízením KR ČSKe, který má znalosti v oboru, manažérské schopnosti s vedením podobného úseku z jiných sportovních organizací.

*4. Prezidium ČSKe v důsledku nepředložení pravidel pro žákovské kategorie navrhuje prodloužení úprav pravidel pro žáky z roku 2017 a to do konce roku 2018.*

Vzhledem ke skutečnosti, že i když na toto byla KR ČSKe upozorněna členem Prezidia ČSKe už v listopadu 2017 a k dnešnímu dni nepředložila KR ČSKe žádné úpravy pro kategorii žáků stanovuje prezidium prodloužení dodatků k pravidlům uveřejněné 30.5.2017 a to na webu ČSKe pod odkazem: www.czechkarate.cz/articles/upravy-pravidel-cske-2017 do konce roku 2018.

*Výkonný Výbor ČSKe a následně Prezidium ČSKe schvaluje prodloužení uvedených pravidel s platností do doby stanovení nových pravidel pro tyto kategorie. Nejpozději však do zahájení sezóny v roce 2019.*

*5. Prezidium ČSKe v návaznosti na vzniklou situaci s objednávkou oblečení pro rozhodčí navrhla řešení celého projektu s následujícím způsobem:*

Rozhodčí mají možnost nejpozději do 30.6.2018 si vybrat z následujících variant:
* Odběr saka, kalhot, kravaty ČSKe a znaku rozhodčí ČSKe
** Cena pro rozhodčí 1. třídy je stanovena 2.400,- Kč
** Cena pro rozhodčí 2. a 3. třídy je stanovena 3.000,- Kč
* Odběr pouze kravaty a znaku rozhodčí ČSKe
** Cena kravaty ČSKe 900,- Kč
** Znak rozhodčí ČSKe 500,- Kč

Všichni rozhodčích na soutěžích pod záštitou ČSKe budou mít povinnost nosit předepsaný úbor dle pravidel WKF a doplňky schválené ČSKe, tj. kravata ČSKe a znak rozhodčího ČSKe. Pouze mezinárodní rozhodčí jsou zproštěni povinnosti nosit znak ČSKe a mohou nahradit tento znak, znakem WKF nebo EKF.

*Výkonný Výbor ČSKe a následně Prezidium ČSKe schvaluje tento návrh v plném rozsahu dle navrženého dokumentu, a to ke dni 17.5.2018.*

*6. STK ČSKe předložilo VV ČSKe návrh na některé změny v soutěžním řádu, které by měly být platné od roku 2019*

Na základě návrhu STK ČSKe a dřívějšího návrhu Viceprezidenta pro sport, který informoval předsedy krajských svazů dopisem dne 22.3.2018. Ten bohužel konstatoval, že jediné dvě reakce na tento dokument přišly ze strany pana L. Mareše a pana K. Kesla. Ostatní předsedové a zástupci na uvedený dokument nereagovali, a tudíž je předpokládanou, že s dokumentem souhlasí.

_*V rámci diskuze na toto téma padly návrhy, které obsahovaly:*_

Navrženo bylo více variant, které má za úkol STK zpracovat a předložit na další jednání Prezidia ČSKe a následně bude tento návrh projednán a schválen pro sezonu od roku 2019,
* turnaje pro začátečníky (8-7 Kyu) pod názvem „Pohár talentů“,
* dále „České nebo Národní poháry“ (od 6.Kyu)
* navrhuje nový kvalifikační systém pro nominaci na MČR,
* byla navržena možnost uspořádání kvalifikační soutěže, kde by byli zařazeni všichni vítězové z krajských pohárů a následně první 4 by získali postup na MČR, aby se zabránilo neúčasti velkého počtu nominovaných z Krajských mistrovství,
* rozšíření MČR do tří dnů, pátek a sobota kvalifikace a v neděli pouze finálové zápasy s možností synchronizace a zajištěním vysílání v ČT a jiných televizních médiích,
* a další dílčí změny.

*Výkonný Výbor ČSKe a následně Prezidium ČSKe pověřuje STK ČSKe k vypracování nového konceptu soutěží a soutěžního řádu platného od 1.1.2019.*

*7. Prezidium ČSKe ve spolupráci s TMK ČSKe připravuje změnu pro pořízení karty na soutěže ČSKe*

V návaznosti na množících se upozornění ke zisku licence KOUČ na soutěžích rodičům připravuje TMK ČSKe změnu od roku 2019 a to v následujícím doporučení Prezidia ČSKe.

_*Nové rozdělení karty licence trenér na soutěžích, které budou barevně rozlišeny:*_

Navrženo je zřízení dvou možností licence KOUČ na soutěžích ČSKe na jednu soutěž nebo kalendářní rok. Tyto karty budou rozlišeny jak názvem, tak barevnou formou, aby nebylo možné zaměnit význam:

* KOUČ KARATE (s možností přímého koučování závodníka při soutěži a s možností podání protestu proti verdiktu rozhodčích)
Podmínky udělení:
** minimálně licence 3. třídy karate,
** nebo složení testu z pravidel rozhodčích u komise TMK ČSKe,
** uhrazení poplatku.
* KOUČ DOPROVOD (pouze jako doprovod u tatami, bez možností přímého koučování a možnosti podání protestu proti verdiktu rozhodčích)
** Podmínkou je pouze členství v klubu,
** uhrazení poplatku.

*Výkonný Výbor ČSKe a následně Prezidium ČSKe schvaluje a ukládá komisi TMK ČSKe zapracování výše uvedeného do směrnice TMK s platností od 1.1.2019.*

*8. Viceprezident pro ekonomiku p. Slavomír Svoboda předložil schválený návrh rozpočtu Prezidia ČSKe ke schválení Výkonnému Výboru ČSKe*

*Byl předložen návrh rozpočtu ČSKe pro rok 2018 v následujícím rozsahu:*

* Celkové příjmy 16.141.000,- Kč
* Celkové výdaje 15.671 684,- Kč
* Celkový rozdíl (mínus) – 469 316,- Kč

z celkového rozpočtu za úsek Reprezentace ČSKe pak:
* Příjmy 2.124.000,- Kč
* Výdaje 2.789.000,- Kč
* Rozdíl (mínus) – 665.000,- Kč

z celkového rozpočtu za úsek Talentované mládež ČSKe pak:
* Příjmy 1.536.000,- Kč
* Výdaje 3.416 684,- Kč
* Rozdíl (mínus) – 1.880 684,- Kč

Navrhované náklady na jednotlivé komise a soutěže ČSKe jsou:

* STK ČSKe 92.000,- Kč
* TMK ČSKe 350.000,- Kč
* KR ČSKe 200.000,- Kč
* Soutěže + rozhodčí 3.453.200,- Kč

*Výkonný Výbor ČSKe schvaluje rozpočet ČSKe pro rok 2018 v předloženém návrhu.*