Info presidenta ČSKe 1-2012

VV uložil předsedovi Rady reprezentace doplnit aktuální seznamy státní reprezentace seniorů a juniorů na internetu a zveřejnit seznamy sledovaných talentovaných sportovců reprezentačními trenéry v ostatních věkových kategoriích (dorost, žáci).

*- Tento úkol bych splněn.*

President svazu oznámil VV informaci, že pořadatel příští Olympiády mládeže – Zlínský kraj nehodlá zařadit sport karate na seznam aktuálních sportů, neboť v tomto kraji nedisponují sportovními oddíly karate ČSKe. Zároveň navrhuje oslovit Doc. PhDr. Josefa Dovalila, CSc. – místopředsedu ČOV pro olympismus, se žádostí o informace a pomoc ve věci zajištění kontinuity sportu karate na této mládežnické vrcholové soutěži.

*Úkol: Jaromír Musil,*

Bohužel pořadatel nemá kapacity na pořádání všech sportů jako v minulých ročnících a zároveň kraj nedisponuje sportem karate. Odpověď byla zamítavá i přes to, že byl pořadateli nabídnut tým organizátorů soutěže karate vedením svazu ČSKe.

President svazu požádal sekretariát o zajištění seznamu E-mailových adres současných klubů ČSKe pro zasílání elektronické pošty oddílům. Stávající adresář je již zastaralý.

*Úkol: Jaromír Musil* – Úkol splněn

VV ČSKe ukládá p. Kubínovi zajištění informace o platbách členských poplatků jednotlivých států sdružených v CEKU a předložení rekapitulace stavu financí v CEKU za rok 2011. Žádost p. Kubínovi zašle sekretariát ČSKe.

*Úkol: Marek Kubín* – Úkol splněn

VV ČSKe souhlasí se žádostí organizace SKIF o uznávání jejich průkazů karate na soutěžích ČSKe s tím, že budou obsahovat platné známky na dané období a lékařskou prohlídku. Informaci o rozhodnutí VV zašle organizaci SKIF sekretariát ČSKe.

V souvislosti s pořádáním ME seniorů 2012 na Tenerife (Španělsko) navrhuje president ČSKe uspořádat mezinárodní seminář trenérů v místě konání mistrovství z důvodu přítomnosti světově známých trenérů a možnosti jejich oslovení k účasti.
Termín konání v průběhu ME EKF 7.–13.5.2012.
VV ČSKe ukládá ekonomovi Českého svazu karate p. Svobodovi zajištění finančních prostředků pro výše uvedené mezinárodní doškolení trenérů.

*Úkol: p. Slavomír Svoboda* – Úkol splněn

VV ČSKe ukládá presidentovi ČSKe zaslat dopis předsedům krajských svazů karate s dotazem o svolení pro posun konání výjezdního zasedání VV ČSKe s předsedy krajských svazů v roce 2011 (jak ukládají stanovy ČSKe) a to na příští rok při pořádání mezinárodního školení trenérů ve Španělsku.

*Úkol: Ing. Jiří Boček* – SPLNĚNO

VV ČSKe stanovil pracovní termín pořádání volební VH ČSKe v termínu středa dne 12.6.2012 v prostorách TJ KOVO Praha.

VV ČSKe souhlasí se žádostí o přijetí nového klubu do ČSKe.
Informaci o rozhodnutí VV zašle klubu SK Maté sekretariát ČSKe.

*Úkol: Sekretariát ČSKe* – SPLNĚNO

Komise rozhodčích informovala VV ČSKe o novinkách v pravidlech karate a jejich dopadech na pořádání soutěží. VV na jejich základě a dalších poznatcích z praxe stanovila následující pravidla:
– Omezení soutěže časově max. 12 hodin na soutěž. V případě překročení dohoda o finančním vyrovnání.
– ČSKe bude nominovat max. na 3 tatami (3×7+1) na soutěž.
– Pořadatel při větším počtu tatami je povinen zabezpečit rozhodčí na všech tatami.
– V lednu před ligou v pátek zaškolení rozhodčích na nová pravidla (bez zkoušek)
– Březen zkoušky s udělením nových licencí.

Tyto pravidla budou komisí rozhodčích dopracovány do směrnice, nebo jiných prováděcích předpisů.

*Úkol: Mgr. Josef Rajchert* Termín 31.12.2011 SPLNĚNO

Informace ekonoma svazu p.Slavomíra Svobody – ekonomika svazu je vyrovnaná, rozpočet svazu pro rok 2012 bude připraven ke schválení na příštím jednání VV ČSKe.

Do důchodu odchází pracovnice ekonomického úseku ČUBU paní Benešová, na její místo nastoupí pí. Eliška Vaníčková.

Na základě informace presidenta svazu a diskuse členů VV , navrhuje výkonný výbor svazu zveřejnit seznamy SCM za rok 2011, jejich popis činnosti a seznam akcí v roce 2011.

*Úkol: p.Slavomír Svoboda* – SPLNĚNO

Plánování výjezdu předsedů jednotlivých krajských sdružení na výjezdní zasedání VV ČSKe s přítomností předsedů krajských svazů dle stanov ČSKe .
Předpokládaný termín jednání: čt, 10.5.2012 od 17:00 hod
Termín pobytu: cca 8. – 13.5.2012

*Úkol: p.Slavomír Svobodap* – SPLNĚNO